Share Omröstning

Poll länk

500 px
350 px
250 px
Förhandsvisning

förhandsvisning av widget:

Bredd - px Höjd - px

Stäng förhandsvisning
! Du använder en webbläsare som inte stöds Versionen av din webbläsare är inte optimerad för Toluna, vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen Uppdatera
Vi kan komma att placera cookies på din dator för att hjälpa oss att förbättra hemsidan. För att ta reda på mer om cookies och välja vilka typer av cookies som du vill acceptera, se vår Sekretesspolicy
“TRUSTe”/

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017

 
Toluna Group Limited och alla dess dotterbolag och närstående bolag världen över (“Vi” “Vår” “Oss” eller “Toluna”) är fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och tryggar de personuppgifter du tillhandahåller på http://www.toluna.com (vår ”Webbplats” eller “Webbplatsen”) och Tolunas mobilapplikation. Mobilapplikationen omfattas av ytterligare sekretessvillkor, som beskrivs i denna sekretesspolicy. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig avseende vår användning av dina personuppgifter och hur du får åtkomst till och kan uppdatera denna information.

Denna sekretesspolicy informerar dig om:

 Vilken personlig information webbplatsen samlar in/spårar.
 Vad webbplatsen gör med den information som samlas in/spåras.
 Med vem webbplatsen delar den information som samlas in/spåras.
 Webbplatsens policy för tredje parts spårningsteknik.
 Webbplatsens policy för avanmälan.
 Webbplatsens policy vad gäller korrigering och uppdatering av personlig information.
 Webbplatsens policy vad gäller radering/inaktivering av ditt namn ur/i databasen.
 Meddelande om ändringar.
 Webbplatsens policy vad gäller säkerhet.
 Webbplatsens policy vad gäller affärstransaktioner.
 Webbplatsens policy vad gäller länkar till tredje parts webbplatser.
 Webbplatsens policy vad gäller begränsning av juridiska friskrivningsklausuler.
 Webbplatsens policy vad gäller barns integritet.
 Webbplatsens policy vad gäller widgets för sociala medier.
 Webbplatsens policy vad gäller engångsinloggning.
 Webbplatsens policy vad gäller hänvisningar.
 Webbplatsens policy vad gäller att lägga till kontakter.
 Denna webbplats policy när det gäller mobila applikationer
 

Vårt sekretessåtagande till dig

Toluna är ett datainsamlingsföretag online med inriktning på att tillhandahålla data av hög kvalitet till våra kunder som huvudsakligen är verksamma i marknadsförings- och marknadsundersökningsbranscher och även i andra affärssektorer. Vi skapar och upprätthåller stora konsumentpaneler online och tillhandahåller digitala konsumentinsikter i realtid till våra kunder via våra marknadsundersöknings- och analysplattformar. Du kan vara förvissad om att din integritet och dina uppgifters integritet är av yttersta vikt för oss. Alla uppgifter vi samlar in via våra undersökningar tillhandahålls till våra kunder i sammanställd form dvs. information tillhandahålls om grupper av individer och inte om enskilda individer. Personlig information om dig tillhandahålls endast till våra kunder i specifika undersökningar och vi skulle aldrig tillhandahålla dina personuppgifter till våra kunder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Alla personuppgifter du tillhandahåller till oss hålls säkra, i förtroende och i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.
 

Information vi samlar in

Ditt deltagande i någon av våra paneler och undersökningar är frivilligt. För att bli en panelmedlem måste du fylla i ett registreringsformulär som finns på vår webbplats och mobilapplikation eller via länkar som visas på våra partners webbplatser, som samlar in viss personlig och allmän konsumentinformation om dig. Genom att göra det bekräftar du och samtycker till att du tillhandahåller personuppgifter till vårt USA-baserade företag; Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) och att sådan information kommer att lagras på servrar som ägs av oss och finns i USA. Vi frågar efter din e-postadress så att vi kan skicka e-postinbjudningar till dig om att delta i våra kommande undersökningar. Den övriga informationen vi samlar in, såsom ditt namn, adress, kön, födelsedag, storlek på ditt hushåll, inkomst, utbildnings och arbetssituation syftar till att matcha dig med passande marknadsundersökningsprojekt. Din födelsedag används för att automatiskt uppdatera din ålder så att vi kan vända oss till åldersrelaterade marknadsföringsgrupper. Vi frågar efter denna information som ett sätt att se om du kvalificerar dig för specifika projekt. All e-postkontakt från Toluna kommer att skickas till din primära e-postadress som du gav oss vid registreringen. Om du blir en panelmedlem används din information (namn och fullständig postadress) också för att uppfylla incitament.  När incitamentspoäng sätts in på ditt konto och du vill lösa in dem, krävs denna information så att vi kan skicka din belöning till korrekt mottagaradress. Från tid till annan kan en tredje part användas för att utställa checker eller behandla leveransen av belöningar. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat syfte.
Efter registreringen kan du fylla i din profil och ge oss mer personlig information så att vi kan bjuda in dig till lämpliga undersökningar. 

Under vissa omständigheter kan Toluna be dig att ge oss känslig personlig information och om lagen så kräver kommer vi att begära ditt samtycke till behandling av sådan känslig personlig information. Exempel på känslig personlig information är: ditt etniska ursprung, din politiska uppfattning, din fysiska eller psykiska hälsa eller tillstånd och ditt sexliv. Denna information delas endast med en tredje part om detta är nödvändigt för specifika undersökningsstudier och endast om du givit tillåtelse till detta innan ditt deltagande i sådana stuier. Vi kan förmedla känsliga personliga uppgifter om dig om ett domstolsbeslut kräver det.

Om du genomför en undersökning eller tillhandahåller personlig information till oss utan att du är medlem av vår panel, är den enda personliga information vi kommer att bevara din e-postadress, kön, ålder och postnummer, maskin-ID, IP-adress och, om det är tillåtet enligt lag, din etnicitet. Vi gör detta så att vi kan kontakta dig om du har vunnit ett pris eller har rätt till ett incitament, för att matcha dig med lämpliga undersökningar och förbättra användarupplevelsen. Såvida du inte väljer att bli medlem av Toluna-panelen kommer vi inte att kontakta dig av någon annan orsak än för att meddela dig att du har vunnit ett pris eller är berättigad till ett incitament. Om du har rätt till ett pris eller ett incitament samlar vi in eller upprätthåller sådan personlig information, som vi är skyldiga enligt lag eller regelverk att upprätthålla eller rapportera.

Du bör vara medveten om att personlig information du väljer att offentliggöra på webbplatsen, i community-området (under ett offentligt meddelande på din vägg, som en åsikt, ämne, omröstning, duell, ”Vad tycker du?”, eller något annat offentligt område eller forum) kan läsas, samlas in eller användas av andra användare och kan användas för att skicka oombedda meddelanden. Vi ansvarar inte för den personliga information du väljer att skicka eller göra offentlig. Vi ansvarar inte heller för innehållet du lägger ut offentligt på webbplatsen som kan hittas via webbaserade sökmotorer. Vår webbplats tillhandahåller offentligt tillgängliga bloggar eller communityforum. Du bör vara medveten om att information du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som går in på dem. För att begära borttagande av din personliga information från vårt blogg-communityforum, kan du kontakta oss på privacy@toluna.com. I vissa fall har vi kanske inte möjlighet att ta bort din personliga information, (såvida inte lagen kräver det) och då kommer vi att meddela dig att vi inte kan det och orsaken till det.
Vi visar personliga vittnesmål från nöjda kunder på vår webbplats utöver andra godkännanden. Med ditt samtycke kan vi lägga ut ditt vittnesmål tillsammans med ditt namn. Om du önskar uppdatera eller radera ditt vittnesmål, kan du kontakta oss på privacy@toluna.com.


EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework

Toluna (inklusive dess USA-baserade företag Toluna USA Inc.) konstaterar att EU och Schweiz har upprättat strikta skyddssystem avseende hanteringen av personuppgifter i EU och Schweiz, inklusive kraven att tillhandahålla adekvat skydd för personuppgifter som överförs utanför EU och Schweiz. För att tillhandahålla adekvat skydd för vissa personuppgifter i EU och Schweiz om personer (inklusive om dig och våra företagskunder, leverantörer, affärspartners, jobbsökande och anställda som mottas i USA, har Toluna valt egencertifiering till EU-US Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework (ramverk för skydd av privatlivet) som administreras av US Department of Commerce (USA:s handelsministerium) ("Privacy Shield" (skydd av privatlivet)). Toluna ansvarar för hanteringen av personuppgifter det mottar, enligt Privacy Shield (skydd av privatlivet) och sedan överför till en tredje part som fungerar som ombud för dess räkning. Toluna följer Privacy Shield Principles of Notice (principerna för skydd av privatlivet) avseende underrättelse, val, ansvar för vidare överföring, säkerhet, datasekretess och begränsning av ändamål, åtkomst, och klagomålshantering, verkställighet och skadeståndsansvar. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolilcy och Privacy Shield Principles (principerna för skydd av privatlivet) är det Privacy Shield Principles som gäller.

För att genomdriva efterlevnad av Privacy Shield (skydd av privatlivet), är Toluna underställd USA:s federala handelskommissions (US Federal Trade Commission) utredningsbefogenheter och verkställandebefogenheter. För mer information om the Privacy Shield (skydd av privatlivet) kan du besöka USA:s federala handelskommissions Privacy Shield-webbplats på: https://www.privacyshield.gov. För att granska Tolunas representation på Privacy Shield-listan, se USA:s handelsministeriums (US Department of Commerce) egencertifieringslista för Privacy Shield på: https://www.privacyshield.gov/list.


Bindande skiljeförfarande

Du kan få möjlighet att välja bindande skiljeförfarande för lösning av ditt klagomål under vissa omständigheter, förutsatt att du har vidtagit följande åtgärder: (1) ställt ditt klagomål direkt till Toluna och gett oss möjlighet att lösa problemet; (2) använt den oberoende tvistlösningsmekanismen som anges i paragrafen Frågor eller klagomål; och (3) tagit upp problemet via den relevanta dataskyddsmyndigheten och gett USA:s handelsministerium (US Department of Commerce) möjlighet att lösa klagomålet utan kostnad för dig. För mer information om bindande skiljeförfarande, se USA:s handelsministeriums ramverk för skydd av privatlivet (Privacy Shield Framework): Bilaga I (Bindande skiljeförfarande).


Användning av denna information

Informationen du tillhandahåller till oss behandlas i syfte att bygga upp och driva en världsomspännande företagsdatabas av paneldeltagare för att genomföra marknadsföring och marknadsundersökningar.  Om du är medlem av Toluna-panelen lagras din information i vår företagsdatabas så att vi kan gå till den för att avgöra vilka personer som matchar specifika undersökningar. Toluna USA är värd för och hanterar vår företagsdatabas och dina uppgifter kan nås och användas av andra Toluna Group-företag världen över för att genomföra undersökningar. Om vi tror att din profil gör dig till en potentiell kandidat för en undersökning, skickar vi en inbjudan via e-post till dig för att informera dig om denna möjlighet. 

 

Delning

Vi säljer inte eller överför de personuppgifter som samlas in om våra panelmedlemmar eller de personer som genomför undersökningarna för oss. Uppgifter som kan identifiera vem du är kommer endast att överföras med ditt föregående samtycke från fall till fall utom för de enstaka undantag som anges nedan.
Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet, men kan behöva röja dina personuppgifter som svar på lagliga krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndighet. Vi kan också röja dina personuppgifter om lagen kräver det såsom att verkställa en stämning eller annat rättsligt förfarande, när vi i god tro anser att röjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, för att skydda din säkerhet eller andras säkerhet, för att utreda bedrägeri eller brott mot våra webbplatsvillkor eller för att svara på en begäran från regeringen. Vi kan också i vissa specifika marknadsundersökningsprogram (och med ditt uttryckliga förhandsmedgivande) röja dina personuppgifter till tredje parter i syfte att tillhandahålla sådana specifika marknadsundersökningstjänster till våra kunder.
Toluna kan allt emellanåt använda tredjepartsmjukvara för hantering av e-postlistor och e-postdistribution eller använda tredjepartsleverantörer av hantering av listor för att matcha våra panelmedlemmar med medlemmar i andra listor eller paneler eller för att bedöma korrektheten i de personuppgifter du tillhandahåller. Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla deras uppgifter till oss som de tidigare samlat in om dig och lägga till dessa uppgifter till din demografiska profil. I sådana fall överförs endast sammanställd information baserad på dina svar på våra undersökningar och/eller ditt tillämpliga ID-nummer till Toluna-panelen till dessa tredje parter för att de ska kunna utföra specifika funktioner för vår räkning eller för våra kunders räkning.  Vi kan också dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för att administrera och/eller tillhandahålla priser du har vunnit eller andra incitament vi ger dig i utbyte mot ditt deltagande i våra paneler.
När dina personuppgifter överförs från en Toluna-enhet belägen i EU till ett land som inte erkänts tillhandahålla motsvarande skydd, inklusive USA, har Toluna infört överföringsavtal genom att använda standardmodellkontrakt för överföringen av personuppgifter till andra länder som fastställs av europeiska kommissionen.

 

Användningen av cookies på vår webbplats

Vi använder cookies på vår webbplats för att särskilja dig från andra användare av webbplatsen och hjälpa oss erbjuda dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och göra det möjligt för oss att förbättra vår webbplats. För utförlig information om de cookies vi använder och för vilka syften vi använder dem, se vår Cookiepolicy nedan:

 

Cookiepolicy

Information om vår användning av cookies
Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss ge dig en god upplevelse när du använder vår webbplats och tillåter oss att förbättra webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på hårddisken på din dator om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:

  • Strikt nödvändiga cookies. Detta är cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. De innefattar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en varukorg eller använda e-faktureringstjänster.

  • Analytiska cookies/prestandacookies. De gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig runt på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss förbättra webbplatsens funktioner, till exempel genom att säkerställa att användare hittar vad de söker på ett enkelt sätt.

  • Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återkommer till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att individanpassa vårt innehåll till dig, tilltala dig med ditt namn och minnas dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).

  • Målsökande cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, sidorna du har besökt och länkarna du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats och reklamen som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje parter för detta syfte.
     

Du kan hitta mer information om de enskilda cookies vi använder och för vilka syften vi använder dem i nedanstående tabell:
 

Cookie

Namn

Syfte

Mer information

.toluna-group.com
(Analytisk)

_ga

Göra en uppskattning av vår publikstorlek och användningsmönster

Löper ut efter 730 dagar.

.toluna-group.com
 (Målsökande)

visitor_id[visitor#]

Göra det möjligt för dig att använda vår webbplats på ett sätt som gör din surfningsupplevelse enklare. Om du registrerar dig hos oss eller fyller i våra onlineformulär kommer vi att använda cookies för att minnas dina uppgifter under ditt aktuella besök, och eventuella framtida besök förutsatt att cookien inte raderats under tiden.

Löper ut efter 730 dagar.

go.toluna-group.com
(Analytisk)

Pardot

Göra en uppskattning av dina besök och genomklickningar för specifika kampanjer för att mäta framgång

Löper ut när surfningssessionen avslutas

go.toluna-group.com
(Målsökande)

visitor_id[visitor#]

Göra det möjligt för dig att använda vår webbplats på ett sätt som gör din surfningsupplevelse enklare. Om du registrerar dig hos oss eller fyller i våra onlineformulär, kommer vi att använda cookies för att minnas dina uppgifter under ditt aktuella besök och eventuella framtida besök förutsatt att cookies inte raderats under tiden.

Löper ut efter 730 dagar.

.toluna-thoughts.com
(Analytisk)

_ga

Göra en uppskattning av vår publikstorlek och användningsmönster

Löper ut efter 730 dagar.

.quicksurveys.com
(Analytisk)

_ga

Göra en uppskattning av vår publikstorlek och användningsmönster

Löper ut efter 730 dagar.

.quicksurveys.com (Målsökande)

visitor_id[visitor#]

Göra det möjligt för dig att använda vår webbplats på ett sätt som gör din surfningsupplevelse enklare. Om du registrerar dig hos oss eller fyller i våra onlineformulär, kommer vi att använda cookies för att minnas dina uppgifter under ditt aktuella besök och eventuella framtida besök förutsatt att cookies inte raderats under tiden.

Löper ut efter 730 dagar.

.toluna-analytics.com.com (Målsökande)

visitor_id[visitor#]

Göra det möjligt för dig att använda vår webbplats på ett sätt som gör din surfningsupplevelse enklare. Om du registrerar dig hos oss eller fyller i våra onlineformulär, kommer vi att använda cookies för att minnas dina uppgifter under ditt aktuella besök och eventuella framtida besök förutsatt att cookies inte raderats under tiden.

Löper ut efter 730 dagar.

 
Observera att tredje parter (inklusive till exempel reklamnätverk och leverantörer av externa tjänster som t.ex. webbtrafikanalystjänster) också kan använda cookies, som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies är troligen analytiska cookies/prestandacookies eller målsökande cookies.

Hur ändrar jag mina cookieinställningar?
Du blockerar cookies genom att aktivera inställningarna på din webbläsare som gör det möjligt för dig att avvisa inställningarna för alla eller vissa cookies. Men om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive essentiella cookies) kan det hända att du inte får åtkomst till vår webbplats eller delar av den.
De flesta webbläsare gör det möjligt att styra de flesta cookies via webbläsarinställningarna. För att läsa mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har satts in och hur du hanterar och raderar dem, gå till www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
För att välja att inte kunna spåras av Google Analytics på alla webbplatser, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Bortsett från essentiella cookies löper alla cookies ut efter 730 dagar.

 

Användningen av Cookies på våra webbplatser för panelundersökningar

Vi använder också cookies som del av våra undersökningar som du kan samtycka till att delta i vid olika tidpunkter.

 

Tredje parts spårning

Teknik såsom cookies, webbsignaler/web bugs, manus och taggar används av Toluna och dess kunder, partners, dotterbolag, eller analyser och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser runt på webbplatsen och Internet, och för att samla demografisk information om vår användarbas, inklusive marknadsundersökningar som innebär att ge oss större förståelse om huruvida de produkter du köpt har påverkats av onlinereklam och förståelse om vilka produkter du köpt från en tredje part. Våra kunder kan kombinera dina enkätsvar, demografisk information och webbsurfning beteende med andras för att producera "aggregerade" rapporter. De kan också skapa vetenskapliga rapporter baserade på modellerad information. "Modellerad information" är information som utvecklats baserat på demografiska och beteendemässiga egenskaper (som ditt kön, ålder och besökta webbplatser) för att förutsäga vad människor med liknande eller matchande egenskaper skulle titta på eller köpa. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker från dessa företag i individuell samt aggregerad form.
Vi använder lokala delade objekt, såsom HTML5, för att lagra information om innehåll och preferenser. Tredje part med vilka vi samarbetar för att ge vissa funktioner på vår webbplats eller för att visa reklam baserat på din surfningsaktivitet kan också använda HTML5 för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5.

 

 

Loggfiler

Liksom för de flesta webbplatser samlar vi viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan inkludera internetprotokolladresser (IP), typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), hänvisande/exitsidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och/eller klickdata. Vi kan kombinera detta automatiskt i logginformationen med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra servicen vi erbjuder dig, för att förbättra analyser, marknadsföring och sajtens funktionalitet.

 

Reklam

Vi samarbetar med tredje part antingen för att visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfningsaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information används för att erbjuda dig intressebaserade annonser kan du välja bort genom att klicka här (eller om du finns utanför Europeiska Unionen, klicka här). Observera att detta inte innebär att du väljer bort annonser. Du kommer att fortsätta att få generiska annonser.

 

Digitala fingeravtryck

I allmänhet tilldelar digitala fingeravtryckstekniker en unik identitetsbeteckning eller "Maskin-ID" till en användares dator för att identifiera och spåra din dator. Vi kommer inte att använda den digitala fingeravtryckstekniken (“Tekniken”) för att samla in dina personuppgifter eller spåra dina onlineaktiviteter och kommer inte att störa eller ingripa i användningen av eller kontrollen av din dator eller ändra, modifiera eller förändra dess inställningar eller funktionalitet. Ibland, i specifika marknadsundersökningsprogram, kommer vi att använda teknik för att hjälpa våra kunder att säkerställa undersökningsresultats integritet. Tekniken kommer att analysera offentligt tillgänglig information och data som erhålls från din dators webbläsare och från andra offentligt tillgängliga datapunkter, inklusive din dators tekniska inställningar, din dators kännetecken och dess IP-adress för att skapa en unik identitetsbeteckning, som kommer att tilldelas till din dator. Den unika identitetsbeteckningen kommer att vara ett alfanumeriskt ID. För att hjälpa våra kunder skydda och säkerställa undersökningsresultatens integritet, kan vi; (a) koppla eller förknippa din unika identitetsbeteckning till dig och dina personuppgifter; (b) dela din unika identitetsbeteckning med våra kunder och med andra urvals- och panelleverantörer; och (c) motta eller erhålla en unik identitetsbeteckning kopplad till dig från en tredje part, inklusive utan begränsning en urvals- eller panelleverantör till vår kund, men vi kommer endast att tillhandahålla sådan information till tredjeparter (inklusive våra kunder) på en sammanställd och anonymiserad basis. Därutöver kommer ett unikt/unika identitetsbeteckning(ar) som mottas eller erhålls av oss och kopplas till dig att skyddas i enlighet med denna sekretesspolicy, och om lagen så kräver, kommer vi att be om ditt förhandsgodkännande.

Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att tekniken är säker, trygg och inte orsakar otillbörliga sekretess- eller datasäkerhetsrisker och vi ska använda och distribuera tekniken på ett professionellt och etiskt sätt och i enlighet med (a) denna sekretesspolicy, (b) andra uttalanden och/eller upplysningar som getts av oss till dig och (c) tillämpliga lagar och etiska riktlinjer för marknadsundersökningar.
Om vi upptäcker eller får reda på något oetiskt beteende i samband med användningen av tekniken, eller att tekniken används på ett sätt som är oförenligt med uttalanden och/eller upplysningar som getts av oss till dig eller är i strid med gällande lagar och etiska riktlinjer för marknadsundersökningar, vidtar vi omedelbara åtgärder för att förbjuda sådant oetiskt beteende och att säkerställa korrekt utnyttjande av tekniken.

 

Sociala media-widgetar

Vår webbplats har sociala media-funktioner såsom Facebooks Gilla-knapp (och widgetar, såsom Dela denna-knapp eller interaktiva mini-program som körs på vår webbplats). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan placera en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala media-funktioner och widgetar är värdbaserade och tillhandahålls av antingen en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av företagets sekretesspolicy som tillhandahåller dem. 

 

Åtkomst till din information; Område för medlemstjänster/Uppdatera, korrigera, radera information

På begäran tillhandahåller Toluna information till dig om huruvida vi lagrar några av dina personuppgifter. Du kan få åtkomst till, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas eller avsluta ditt medlemskap genom att logga in till ditt medlemskonto. Genom att följa lämpliga anvisningar, bör din information uppdateras automatiskt i vår databas. För dessa syften, och om du inte kan korrigera dina personuppgifter själv via Kontot, kan du skriva till oss till den postadress som anges i slutet av denna sekretesspolicy eller kontakta oss via e-post på privacy@toluna.com. Vi kommer att svara på alla förfrågningar inom en rimlig tidsperiod.

Om du är en panelmedlem och avslutar ditt medlemskap, kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för några syften, men i enlighet med våra säkerhetskopieringssyften kommer vi att behålla dina personuppgifter tills dina personuppgifter slutligen förstörs i enlighet med våra riktlinjer och vi kommer att fortsätta att ta våra säkerhetsprocedurer och -tekniker i bruk för att hålla dina personuppgifter säkra.

 

Avanmälningspolicy

Genom att bli en Toluna-panelmedlem samtycker du till att motta e-postmeddelanden med inbjudningar att delta i undersökningar som vi anser överensstämmer med dina erfarenheter, din bakgrund och dina demografiska statistiska uppgifter eller information. Vi kommer automatiskt att säkerställa att du är berättigad till att delta i prisdragningar och dina personuppgifter kommer att användas för att upprätta ditt personliga priskonto. Emellanåt kommer vi också att skicka nyhetsbrev till dig via e-post för att informera om nya funktioner eller tävlingar som körs på vår webbplats. Du kan välja att inte längre motta sådana e-postmeddelanden genom att avanmäla dig i Kontot

 

Policy för radering och inaktivering

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos Toluna eller vill att vi slutar behandla din personliga information kan du automatiskt avsluta ditt medlemskap genom att klicka på "Konto" och välja "Avregistreringsalternativ" längst ner till vänster på sidan, sedan ”Avsluta konto”. Genom att du följer anvisningarna markeras ditt register med "kontakta ej" och du kommer inte längre att få meddelanden från Toluna. Vidare ger du upp den premiekredit som inte lösts ut vid den tidpunkt du väljer att avsluta ditt medlemskap. I de flesta fall tar det endast 2 till 3 dagar att behandla förändringen, men det kan ta upp till två veckor innan din status har förändrats. Under tiden kan du få e-post från oss. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande direkt till contact@toluna.com och be oss ta bort din profil. Det finns e-postlänkar på sidan så att du kan kontakta oss direkt om du har frågor eller vill framföra klagomål. Vi läser och svarar separat på alla e-postmeddelanden vi tar emot, men det kan ta 2-3 dagar för oss att svara dig.
 

Frågor eller klagomål

Du kan vända dig med eventuella frågor eller klagomål om användningen eller röjandet av dina personuppgifter till vår Sekretesskontakt. Vi kommer att utreda och försöka lösa eventuella klagomål och tvister avseende användningen eller röjandet av dina personuppgifter inom 45 dagar efter att vi mottagit ditt klagomål. Om du har ett bekymmer som rör sekretess eller användning av uppgifter som inte blivit löst till din belåtenhet, vänligen kontakta vår tvistlösningsleverantör baserad i USA (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa omständigheter, som beskrivs mer utförligt på webbplatsen för skydd av privatlivet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du åberopa bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har blivit uttömda.  


Policy för vinst och integritetsgaranti

Medlemmar i våra forum och andra som deltar i våra undersökningar väljs godtyckligt ut och vinner priser i samband med deltagande i undersökningar och andra kampanjer. Alla som vinner meddelas därom via e-post. Besök gärna vår sida med Villkor och bestämmelser för mer information. Kontanter och andra priser som tillfaller personer som inte är medlemmar i forumet delas ut direkt. Toluna ska tillkännage vinnarnas användarnamn på följande platser: Toluna.com-platser, Toluna-ägda bloggar, samt i Tolunas nyhetsbrev.
 

Meddelande om ändringar

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer dessa ändringar att anges i detta integritetsmeddelande, på hemsidan och på andra platser enligt vad vi anser lämpligt. Du har därmed möjligheten att känna till vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter, om några, vi lämnar ut dem.
Vi reserverar oss rätten att ändra detta sekretessavtal när som helst, så återkom ofta och läs. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida innan ändringen tas i bruk.

 

Säkerhet

Vi vidtar strikta åtgärder för att säkerställa att alla aspekter av din information förblir säker. Åtkomst till alla personuppgifter inskränks och begränsas till några få nyckelpersoner. Vår webbplatssäkerhet granskas med jämna mellanrum och kan endast nås via vår lösenordspolicy. Vi kommer aldrig att be dig lämna ut ekonomisk information såsom kreditkortsuppgifter eller annan mycket känslig information såsom ditt personnummer för att använda som del av vår forskning. Vi kan dock vara skyldiga enligt lag att be dig uppge ditt personnummer eller annan ID-handling som utfärdats av myndigheter för att följa rapporteringslagar och -regler om du mottar incitament för undersökningar. Vi använder SSL-kryptering när vi samlar in eller överför sådan känslig information.
 

Affärstransaktioner

Allt eftersom vi utvecklar vår verksamhet kan det hända att vi säljer eller köper ytterligare tillgångar. Sådana transaktioner omfattar i allmänhet Tolunas rätt att kontakta sina forummedlemmar samt den information du frivilligt angivit i din användarprofil. Om Toluna eller i princip alla dess affärstillgångar, inklusive forumet, säljs eller överförs, blir detta till en part som samtycker till att respektera de väsentliga villkoren i vår integritetspolicy. Vid en eventuell ändring av ägarskap meddelas du via e-post och/eller ett väl synligt meddelande på vår webbplats.

 

Länkar

Det kan ibland hända att vi erbjuder besökare möjligheten att frivilligt länka till andra sidor. Toluna varken granskar eller ansvarar för innehållet eller effekten av integritetspolicyn för sådana sidor.
Engångsinloggning
Du kan logga in på vår sida med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en "Open ID"-leverantör. Dessa tjänster kommer att bekräfta din identitet och ge dig alternativet att dela viss personligt identifierbar information med oss, som namn och e-postadress, för att fylla i vårt inloggningsformulär.  Tjänster som Facebook Connect ger dig alternativet att lägga till information om dina aktiviteter på den här hemsidan till din profilsida, så att du kan dela det med andra i ditt nätverk.

 

Hänvisning

Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att berätta om vår webbplats till en vän, kommer vi att be om din väns namn och e-postadress. Du bör säkerställa att din vän har gett sitt tillstånd till att överföra sin e-postadress till oss innan du gör det. Vi kommer därefter att skicka ett e-postmeddelande som bjuder in honom eller henne att besöka vår webbplats. Vi lagrar denna information för det enda syftet att skicka detta enda e-postmeddelande och följa upp hur det går med hänvisningsprogrammet. Din vän kan kontakta oss på privacy@toluna.com för att begära att vi tar bort denna information från vår databas.

 

Lägga till/importera kontakter

Förutsatt att du har tillåtelse att göra det, kan du importera kontakter från din Outlook eller annan e-postkontoadressbok för att bjuda in dem till att bli medlemmar på vår webbplats. Vi samlar in användarnamnet och lösenordet för den e-post du vill importera dina kontakter från och kommer att behandla sådan information i enlighet med paragrafen ovan, det är därför viktigt att du har tillåtelse från de personer vars kontaktinformation du importerar att göra det. Om du tror att en av dina kontakter har tillhandahållit dina personuppgifter till oss och du vill att de tas bort från vår databas, vänligen kontakta oss på privacy@toluna.com.

 

Mobilapplikationer

När du laddar ner och använder vår mobilapplikation, samlar vi automatiskt in system- och prestandainformation om typen av enhet du använder, operativsystemversion, enhets-ID och statistik om hårdvaruanvändning såsom CPU-, RAM-, lagrings- och appversion. Vi kommer att använda informationen vi samlar in via vår mobilapp i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy och bestämmelserna som anges nedan.
Vi skickar pushmeddelanden till dig vid olika tidpunkter för att underrätta dig om undersökningar och fråga dig om du vill delta i vissa marknadsundersökningar i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte längre vill motta denna typ av kommunikationer, kan du stänga av dem på din enhet. För att säkerställa att du mottar korrekta underrättelser, behöver vi samla in viss information om din enhet såsom operativsystem och information om användar-ID.


Mobila analyser

Vi använder mjukvara för mobila analyser för att vi bättre ska förstå vår mobilapplikations funktionalitet på din telefon. Denna mjukvara kan registrera information som t.ex. hur ofta du använder applikationen, de händelser som uppstår i applikationen, samlad användning, prestationsdata och var applikationen laddades ner från. Vi länkar inte informationen vi lagrar i analysmjukvaran till någon information som du skickar i mobilapplikationen som kan identifiera vem du är. 


Geografisk plats

Vi samlar in platsbaserad information för beräkning av användarlandet så vi kan skicka en besökare till rätt lands webbplats. Vi kommer endast att dela denna information med vår kartläggningsleverantör med det enda syftet att ge dig den här tjänsten.
Du kan välja bort lokaliseringsbaserade tjänster när som helst genom att redigera inställningen på enhetsnivå eller genom att skicka e-post till oss på privacy@toluna.com.


SMS

Vi kan tillhandahålla en tjänst, antingen direkt eller via en tredje part med vilken du kan ta emot meddelanden på din trådlösa enhet via textmeddelandetjänst ("SMS-tjänst"). Din leverantörs standardpriser för data- och meddelandetjänster gäller för all SMS-korrespondens. Alla avgifter faktureras av och betalas till din mobiloperatör. Du intygar att du är ägaren eller behörig användare av den trådlösa enheten på vilka meddelanden kommer att tas emot, och att du har behörighet att godkänna de tillämpliga avgifterna. Data som erhållits från dig i samband med denna SMS-tjänst kan inkludera ditt namn, adress, mobilnummer, operatörens namn och datum, tid och innehållet i dina meddelanden. Användningen av denna information kommer att vara i enlighet med denna policy. Om avgifter tas ut till din faktura för det trådlösa kontot, kan vi ge din operatör relevanta upplysningar i samband därmed. Din trådlösa tjänsteleverantör och andra tjänsteleverantörer kan också samla in uppgifter om användning av din trådlösa enhet, och deras metoder styrs av deras egen policy. Du godkänner att SMS-tjänsten tillhandahålls via trådlösa system som använder radiosignaler (och andra medel) för att sända meddelanden över komplexa nätverk. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förseningar i mottagandet av SMS-meddelanden, eftersom leverans är föremål för effektiv överföring från nätoperatören. SMS-meddelandetjänster tillhandahålls “i befintligt skick”. Vi kan inte garantera att din användning av SMS-tjänsten kommer att vara privat eller säker, och vi är inte ansvariga gentemot dig för någon bristande integritet eller säkerhet du kan uppleva. Du är fullt ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder och anta de säkerhetsåtgärder som är bäst lämpade för din situation och avsedd användning av SMS-tjänsten. Du kan avsluta denna tjänst närsomhelst genom att gå till ditt konto och och klicka ur alternativet “Jag godkänner att få inbjudningar till undersökningar via SMS” under fliken Personuppgifter.

 

Ansvarsfriskrivning

Vi kan röja personuppgifter när lagen föreskriver det eller när vi i god tro anser att sådan åtgärd är nödvändig för att efterleva tillämplig lag eller för att efterleva ett rättsligt förfarande som delges vår webbplats. 

 

Barns sekretess

Toluna kommer inte avsiktligt att samla in information från något barn under 13 år utan tillstånd från hans/hennes föräldrar, vårdnadshavare eller en vuxen som ansvarar för vårdnaden av barnet. Kvalificerade “unga personer” (personer mellan 13 och 17 år) kan emellanåt bjudas in för att delta i vår tonårspanel. Vi följer COPPA, EU:s “Program för säkrare internet” och ESOMAR-riktlinjerna avseende undersökningar som rör barn och unga personer. 

 

Sekretesskontakt

Privacy Officer
Toluna SAS
1 bis rue Collange
France
E-Mail: privacy@Toluna.com

OK
Avbryt
Vi jobbar på det...
När du laddar upp en bild så ser vår sajt bättre ut.
Ladda upp