Share Omröstning

Poll länk

500 px
350 px
250 px
Förhandsvisning

förhandsvisning av widget:

Bredd - px Höjd - px

Stäng förhandsvisning
! Du använder en webbläsare som inte stöds Versionen av din webbläsare är inte optimerad för Toluna, vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen Uppdatera
Vi kan komma att placera cookies på din dator för att hjälpa oss att förbättra hemsidan. För att ta reda på mer om cookies och välja vilka typer av cookies som du vill acceptera, se vår Sekretesspolicy

Villkor för användning och medlemskap

 

Välkommen till Toluna.com (denna "sida"). När du beslutar att använda denna sida, väljer att bli medlem i Toluna, anmäler ditt intresse för Tolunas poängprogram ("Poäng" eller "Tolunapoäng") eller deltar i någon av de undersökningar eller studier som erbjuds genom Toluna eller som Toluna är värd för (enskilt, en "undersökning" och tillsammans "undersökningar"), så samtycker du till dessa användarvillkor samt villkoren för medlemskapet ("Villkor"). Om du inte samtycker ska du inte använda denna sida.

Toluna förbehåller sig rätten att helt enligt eget godtycke och vid vilken tidpunkt som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor vilket omfattar våra sekretessvillkor. Det åligger dig att med jämna mellanrum se efter om det har företagits några ändringar i villkoren. Ditt fortsatta bruk av denna sida efter att sådana ändringar har meddelats innebär att du godkänner och samtycker till ändringarna. Förutsatt att du efterlever dessa villkor tilldelar Toluna dig personlig, icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att besöka och använda denna sida.

Behörighet

Medlemskapet i Toluna är kostnadsfritt och är endast tillgängligt för enskilda individer (inte företag eller andra affärsenheter) som är minst femton (15) år gamla eller har uppnått den ålder som krävs på den plats där du bor. Medlemskap i vissa paneler kan vara begränsat ytterligare med avseende på ålder och var du befinner dig. Om du är yngre än arton (18) år gammal och vinner ett pris eller tilldelas en belöning genom Tolunapoäng eller något av Tolunas andra incitamentsprogram kommer dylika priser att delas ut till din juridiska vårdnadshavare. Du får endast ha ett konto.

Registrering och lösenord

Även om du kan besöka denna sida utan att ansöka om medlemskap i någon av Tolunas paneler måste du fylla i det elektroniska anmälningsformuläret för att kunna öppna ett konto i ditt namn och få eventuella poäng insatta på ditt konto. För att kunna öppna ett medlemskonto måste du ge Toluna din kompletta och aktuella kontaktinformation, vilket omfattar hela ditt namn, hemadress, giltig e-postadress och all annan information som krävs. Ditt konto måste ha en unik och giltig e-postadress och ett lösenord.

Du samtycker till att endast tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett registreringsinformation och till att uppdatera denna information så att den hela tiden är aktuell. Toluna har rätt att avsluta eller avbryta ditt medlemskap och du kan förlora dina poäng om du inte ser till att dina personuppgifter är korrekta och kompletta.

Du får endast använda ett (1) lösenord till att öppna och gå in på ditt konto och du får inte använda andra kontoinnehavares lösenord och inte heller låta andra personer använda ditt lösenord oavsett orsak. Du är själv ansvarig för att hålla ditt namn och ditt lösenord säkra och det gäller även för all verksamhet som äger rum på ditt konto oavsett om aktiviteten är tillåten eller ej. Toluna ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av utomståendes bruk av ditt lösenord förutom i fall där otillåtet bruk direkt kan härledas till Tolunas grova vårdslöshet eller bedrägeri. Du samtycker till att omedelbart meddela Toluna om du upptäcker otillåtet bruk av eller intrång på ditt medlemskonto.

Skulle du glömma ditt lösenord kan du skicka ett email med förfrågan för att återställa ditt lösenord och därefter fortsätta att använda ditt konto. Denna process antar att emailadressen du registrerat dig med fortfarande används (eller den nya som angivits vid uppdatering).

När du anmäler dig som medlem av Tolunas paneler samtycker du till att vi får skicka inbjudningar till dig om att delta i Tolunas undersökningar och utomstående partners via e-post. Toluna kan inte garantera att du kommer att få en viss lägsta volym av inbjudningar eller några inbjudningar alls. Ditt deltagande i undersökningar och ditt yppande av personligt identifierbar information är helt frivillig.

Förhållande

Du är själv ansvarig för att tillhandahålla den datorutrustning och de kommunikationer som krävs för att ansluta till och besöka denna sida. Du samtycker till att varken ditt deltagande i en Toluna-panel eller det faktum att du fyller i några undersökningar för Toluna och dess kunder ska innebära att du ingår i en agentur, ett partnerskap eller anställningsförhållande, och att du endast fyller i undersökningar som enskild individ. Du samtycker också till att eventuella poäng eller andra incitament som du tilldelas för att du fyller i undersökningarna är den enda ersättning du får för att du fyllt i undersökningarna.

Förhållningsregler för medlemmar:

Toluna är ett internetsamfund vars syfte är att se till att din röst blir hörd och ge dig möjlighet att tala om för ledande leverantörer av produkter och tjänster vad du tycker. När du använder och sätter upp innehåll på Tolunasidan eller på vårt samfund ber vi att du håller dig till följande regler:

 • Var artig och respektera andras åsikter och uppför dig på ett sätt som bidrar till att skapa en säker och trygg miljö för alla medlemmar.
 • Sätt inte upp något av följande:
  • Material som uppmuntrar till illegala aktiviteter eller politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser.
  • Personliga påhopp eller något som kan betraktas som (vilket omfattar "skämt" som kan missförstås) obscent, vulgärt, olagligt, skadligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, nedvärderande, ärekränkande, osant eller vilseledande innebär ett intrång på en persons privatliv.
  • Reklam och utbjudning - Använd inte någon av de gemensamma delarna till att köpa eller bjuda ut varor, tjänster eller pengar eller till att göra reklam för eller sälja produkter eller tjänster till andra. Du får till exempel inte sätta upp reklam, rekommendationer, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidförsäljning eller annan form av utbjudning.
  • Innehåll som gör intrång mot patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter eller annan immateriell egendom tillhörande någon annan.
  • Uttalanden som uttrycker eller insinuerar att åtgärder som du vidtar har stöd av Toluna eller våra kunder.
 • Fyll inte i några undersökningar annat än i god tro, m.a.o. ange inte felaktiga svar eller skynda igenom undersökningen eller besvara varje fråga med samma svar. Toluna förbehåller sig rätten att undanhålla poöng som du tjänat in om du enligt Tolunas rimliga åsikt inte ger ärliga svar eller svarar på ett oöverlagt sätt.
 • Gå inte in på eller använd någon del av sidan i annat syfte än ditt personliga, icke affärsmässiga bruk.
 • Gå inte in på eller använd någon del av sidan om det på något sätt skulle bryta mot gällande statliga, federala eller internationella lagar, regleringar, eller andra myndighetskrav och / eller förordningar, fördrag eller taxa.
 • Du får inte sälja vidare, idka handel eller byteshandel eller på annat sätt försöka skaffa inkomst genom att låta andra komma åt dina Tolunapoäng.
 • Du får inte låtsas vara någon annan individ eller enhet vilket omfattar men inte är begränsat till Tolunaanställda, ombud eller kunder, eller andra Tolunamedlemmar eller på annat sätt ge ett felaktigt uttryck av ditt förhållande till en person eller enhet, vilket omfattar "inramning" av delar av denna sida så att det ser ut som om du har ett förhållande till oss eller att vi har rekommenderat dig av någon anledning.
 • Du får inte publicera eller hänvisa till innehållet i någon undersökning eller sida i någon media utan att först inhämta vårt skriftliga medgivande.
 • Du får inte samla in eller lagra någon personlig information om andra medlemmar.
 • Du får inte försöka komma in på någon tjänst eller område på sidan som du inte har tillstånd till att gå in på.
 • Du får inte använda någon robot, spindel, skrapa eller annan automatiserad metod eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma in på sidan eller hämta information.
 • Du får inte skicka till oss eller på annat sätt försöka påverka oss eller denna sida (eller någonting eller någon annan) med skadlig, illegal, vilseledande eller förstörande kod som till exempel virus, "spionvara", "annonsprogram" eller annan kod som negativt kan påverka denna sida eller annan mottagare, ej heller vidta någon åtgärd, som till exempel förvägra en serviceattack som skulle kunna utgöra en avsevärd börda på denna sidas infrastruktur eller inverka på den normala driften av denna sida.
 • Du får inte sätta upp några meddelanden som du får från Tolunas hjälpcentral.
 • Du får inte kommunicera med Tolunas hjälpcentral på ett sätt som är obscent, vulgärt, skadligt, förolämpande, hotande, missbrukande, trakasserande, nedvärderande, ärekränkande, osant eller missvisande.
 • Du får inte idka andra aktiviteter som företaget rimligen kan betrakta som felaktiga eller kränkande.

Underlåtelse att efterleva dessa förhållningsregler kan leda till att ditt medlemskonto avslutas och att du blir av med eventuella poäng.

Konfidentialiteten i samband med undersökningarna

Tolunas kunder kan yppa konfidentiell och/eller privatägd information och material till dig som en del av undersökningarna men ägaren i fråga ska förbli den ende, rättmätige ägaren av dylik information och material. Denna sekressbelagda information kan omfatta men är inte begränsad till nya produktideer eller koncept, förpackningskoncept, marknadsföring och film eller tv-koncept eller trailers, och den text, de visuella bilder och det ljud som hör dit. När du blir medlem samtycker du till att du ska betrakta det innehåll och det material som du får ta del av inom ramen för de undersökningar som du deltar i som konfidentiellt och inte yppa det till utomstående eller använda den konfidentiella informationen för annat syfte än endast till att fylla i undersökningen. Om du bryter mot detta åtagande kommer du utöver att du förlorar dina poäng och att ditt konto avslutas eventuellt också att stå i pengaskuld till Toluna och/eller vår kund för skador som kan ha uppkommit till följd av ditt brott.

Sekretesspolicy

För att bättre förstå hur Toluna samlar in, använder och delar din personliga information, vänligen se vår sekretessinformation som finns här.

Medlemsinnehåll och licens

Härmed ger du en icke-exklusiv, evig, obegränsad, världsomfattande, avgiftsfri rätt till Toluna att i vilket syfte det vara må få använda eventuellt innehåll som du skickar in till denna sida, vilket omfattar rätten att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, modifiera, distribuera, skapa arbeten utav och utveckla sådant innehåll och att överföra sådant innehåll till utomstående. Du, inte Toluna, bär hela ansvaret för och ska hållas ansvarig för allt det innehåll som du använder, laddar upp, sätter upp eller skickar in till sidan, vilket omfattar våra anslagstavlor och eventuella undersökningar som du deltar i, vari ingår plikten att införskaffa alla nödvändiga tillstånd och godkännanden som krävs för att sätta upp sådant innehåll.

Tolunapoäng

Vad är poäng?

Toluna sätter värde på sina medlemmars åsikter och för att visa sin uppskattning erbjuder Toluna incitament i form av kredit som kallas "Poäng,"som sätts in på det konto du har och som administreras av Toluna. Poäng kan växlas in mot kontanter, priser eller inträdesavgifter i lotterier i enlighet med vad som anges och är underkastade villkoren nedan.

Så här tjänar man in poäng

Poäng kan endast tjänas in till ditt konto genom deltagande i aktiviteter som Toluna godkänt vilket omfattar men inte är begränsat till, registrering som paneldeltagare, ifyllande av demografiska profiler och ifyllande av kvalitativa eller kvantitativa marknadsundersökningsaktiviteter som utförs av Toluna, och endast i enlighet med de specifika incitamenterbjudanden som anges för varje aktivitet. Du kan specifikt tjäna poäng på följande sätt:

 • När du fyller i en undersökning: Tjäna poäng på varje undersökning som du har rätt att vara med i och som du fyller i. De poäng man får varierar beroende på undersökning.
 • Undersökning av personliga intressen(Profil) Ifyllande: Paneldeltagare kan tjäna ytterligare poäng genom att fylla i medlemsprofilerna. Varje ifylld profil är värd ytterligare 100 poäng.

Dessutom kommer du att få möjlighet att delta i våra kontantutlottningar som inträffar varje månad (se officiella regler nedan). Observera att för enkelhetens skull kommer vissa priser att betalas ut i form av presentkort, som det går att betala med på vissa platser.

Tidpunkten för utbetalning av poäng eller deltagande i utlottningar varierar från undersökning till undersökning. När det gäller vissa undersökningar betalas poäng ut väldigt snabbt eller inom några få dagar; för andra betalas poängen ut efter undersökningen är avslutad.

Toluna kommer att föra protokoll över hur många poäng som betalats in på och tagits ut från ditt konto och gör det möjligt för dig att kontrollera statusen på ditt konto via internet genom att logga in och kontrollera sidan med "dina poäng". Trots att Toluna gör allt i sin makt för att poäng ska betalas in på korrekt sätt ligger det på ditt ansvar att verifiera att dina poäng har betalats in ordentligt. Om du anser att den poängsumma som betalats in på ditt konto inte är rätt måste du kontakta Toluna per e-post inom 60 dagar efter vårt påstådda fel och utförligt förklara varför du anser att det är fel samt bifoga all relevant information som bevis på oegentligheten. När vi får din notifiering kommer vi att undersöka ditt krav och inom trettio (30) dagar meddela dig om vårt beslut att antingen rätta till felet eller stå fast vid den poängsumma som satts in på ditt konto. Om vi behöver ytterligare tid att ta ett beslut kommer vi att meddela dig om detta och göra vårt bästa att ta ett beslut så snart som möjligt. Beslut taget av oss ska betraktas som slutgiltigt.

Inlösning av poäng

Du kan spendera dina poäng när som helst genom att gå till “Belöningscenter” under "Upptäck" på startsidan. Poäng delas ut när man fullföljer en undersökning, profilundersökningar och annat deltagande på sajten. Poäng kommer automatiskt bytas in mot kontantvärde när du beställer en betalning eller ett presentkort.

Om du beställer ett presentkort så kommer Toluna skicka kortet med post, eller göra kupongkoden tillgänlig online inom 8 veckor från din beställning. Vänligen försäkra dig om att vi har rätt adress för att undvika förseningar i leverans. Alla belöningar är ogiltiga när de förbjuds av lagar och regler och kan komma att ändras om nödvändigt för att uppfylla dessa regler.

Presentkort

Om du löser in dina poäng mot papperspresentkort, kommer Toluna skicka papperspresentkortet till den postadress som du lämnat till oss i registreringsformuläret online. Toluna kommer bara att skicka ett papperspresentkort. Om du inte får papperspresentkortet och vi rimligtvis bestämmer att du är berättigad till en ersättning, kommer ett sådant ersättnings presentkort att vara ett elektroniskt. En medlem måste begära omsändning av ett presentkort som saknas inom en tidsfrist på 3 månader från det att presentkortet behandlades. Toluna kommer inte att behandla ärenden som görs efter denna tre månaders tidsfrist. Vänligen kontrollera att din postadress är korrekt och komplett på ditt konto, annars, i fall om presentkorts returer kommer kostnader att uppstå för dig.  

Utgångsdatum för poäng

Efter att poängen har betalats in på ditt konto kommer de att ha en giltighetstid på ett år och fyra månader (16 månader) från det datum de tjänats in. Om poängen inte har använts vid slutet av perioden blir de automatiskt ogiltiga och kommer att raderas från ditt konto. Detta avdrag inträffar alltid mot slutet av månaden, vanligtvis på den 28 dagen. Till exempel om du tjänade in dina poäng den 15 mars 2016, kommer de att avlägsnas från ditt konto den 28 juli 2017, om de fortfarande finns kvar på ditt konto. Det går inte att lösa in poäng efter utgångsdatumet.

Dessutom kommer alla dina poäng att omedelbart förfalla och gå förlorade om du skulle avsluta ditt konto hos Toluna eller om ditt konto skulle bli "inaktivt". För att räknas som en aktiv medlem måste du ha anmält dig till Toluna och ha deltagit i en undersökning eller annan aktivitet på denna sida inom 12 månader från din ursprungliga registrering eller inom de föregående 12 månaderna. Toluna kommer inte att meddela dig om att poängens giltighet har löpt ut och att du har förlorat dina poäng. Toluna förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande frångå reglerna gällande annulering och förlusten av poängen.

Vårdslöshet, bedrägeri och korrigering av kontofel

Toluna förbehåller sig rätten att övervaka alla medlemsaktiviteter när det gäller Toluna-poäng. Om det skulle krävas enligt lag och om du har brutit mot våra förhållningsregler ovan eller om det verkar som om ditt konto har utsatts för bedrägeri, missbruk eller annan misstänkt aktivitet löper du risken att vi avslutar ditt konto och du kan förlora alla de poäng du samlat ihop. Om du har deltagit i bedrägliga aktiviteter förbehåller sig Toluna rätten att vidta nödvändiga juridiska åtgärder och kan ha skäl att konfiskera eventuella inlösta belöningar till följd av dylik aktivitet. Dessutom kan du komma att hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster för Toluna vilket omfattar rättegångskostnader och skadestånd och du kommer inte att kunna delta i Toluna-aktiviteter i framtiden.

Om ditt konto inte uppvisar rätt poängsumma förbehåller sig Toluna rätten att korrigera dylika fel. Om du har tilldelats poäng av misstag eller om du misstänker att ditt konto har utsatts för intrång, kontakta Toluna omedelbart. Om det står klart att du har blivit utsatt för bedrägeri kommer de poäng du har tjänat in att överföras till ett nytt medlemskonto.

Överförbarhet

Poäng har inget kontantvärde och kan inte tilldelas, överföras och/eller pantsättas till utomstående. Du har ingen äganderätt eller annan juridisk rätt till några poäng som du tilldelats i samband med programmet.

Programmets varaktighet & ändringar på reglerna

Eventuella ändringar kan påverka din möjlighet att använda de poäng du samlat in. Om programmet eller ditt medlemskap avslutas av Toluna av annan orsak än att du har brutit mot dessa villkor, kommer du endast att ha 30 dagar från avslutningsdatumet att lösa in alla de poäng som du samlat in. Om ändringar görs på Tolunas poängprogram kommer vi att meddela dig om detta; Toluna kan dock inte hållas ansvariga om du inte får reda på ändringarna. De belöningar som erbjuds och de poängnivåer som krävs för vissa belöningar kan ändras utan föregående varning. Alla belöningar delas ut i mån av tillgång.

Tolunas immateriella rättigheter

Denna sida är skyddad av lagar som styr immateriella rättigheter och du samtycker till att respektera dessa lagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig tillhör Toluna eller dess licensgivare.

Logotypen och varumärken "TOLUNA", "TOLUNA.com" är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Toluna eller dess samarbetspartners. Alla andra varumärken, varumärken för tjänster, logotyper och varunamn som används på denna sida tillhör Toluna eller deras respektive ägare. Med ensamrätt.

I detta sammanhang ska "innehåll" avse (utan begränsning) all text, design, grafik, alla bilder, ljudfiler, all animering, alla videofilmer, gränssnitt, all programvara, kod, urval och arrangemang av detta som visas eller ingår med jämna mellanrum på denna sida. Allt innehåll på denna sida är underkastat immateriella rättigheter, avtal eller andra överenskommelser. De immateriella rättigheterna tillhör oss eller våra licensgivare. Inget innehåll får kopieras, spridas, utges på nytt, laddas upp, sättas upp eller överföras på något sätt förutom i enlighet med de uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor eller utan att först ha inhämtat vårt icke-elektroniska medgivande. Modifiering eller bruk av materialet i något annat syfte kan utgöra ett brott mot de immateriella rättigheterna. Ingen äganderätt till kopior eller immateriella rättigheter kan överföras till användarna – all äganderätt och andra rättigheter tillhör oss. Denna sida är © TOLUNA. Med ensamrätt.

Ansvarsfriskrivning i samband med garanti

När du använder Tolunas poängprogram samtycker du till att Toluna inte är en bank eller någon annan form av finansinstitut och att de "Poäng" som tilldelats dig inte utgör en faktisk kontantinsättning på ditt konto, det utgår ingen ränta, och utgör endast en kontoregistrering där du har rätt till antalet intjänade poäng om du löser in dem i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker dessutom till att du endast får lösa in poängen på ditt konto på det sätt och i enlighet med de rutiner som beskrivs i dessa användarvillkor och som vi kan göra ändringar på med jämna mellanrum. Toluna är inte ansvariga för utomståendes handlingar, som till exempel utfärdandet av presentkort, kuponger eller andra belöningar som poäng kan lösas in mot.

Du samtycker uttryckligen till att ditt bruk av denna sida och Tolunas poängprogram är helt på egen risk. Du samtycker till att denna sida, all information på denna sida, de tjänster som erbjuds av denna och deras funktionalitet samt Tolunas poängprogram tillhandahålls av Toluna eller dess moderbolag eller dotterbolag, efterträdare eller övertagare, leverantörer eller representanter , "I BEFINTLIGT SKICK" och "I MÅN AV TILLGÅNG." Toluna är inte ansvariga för typografiska fel oavsett källa. Dessutom utfäster eller garanterar Toluna inte att den information som finns på denna sida är korrekt, fullständig eller aktuell. Du friskriver härmed Toluna och dess närstående företag och utomstående leverantörer från allt ansvar när det gäller inlösen och bruk av eventuella belöningar, vilket omfattar belöningar som efter de tagits emot, har gått förlorade, blivit stulna eller förstörda.

TOLUNA AVVISAR ALLA GARANTIER, VILLKOR OCH PLIKTER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, PLIKTER ELLER VILLKOR: (a) GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER BRUK, GÄLLANDE RESULTAT, OCH GÄLLANDE KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER INTEGRITET ELLER INFORMATIONSSÄKERHET; OCH (b) SOM UPPSTÅTT GENOM HANDELSPRAXIS, FÖRHANDLING ELLER PRESTATION.

TOLUNA AVVISAR ALLA PLIKTER MOT DIG OM SÅDANA PLIKTER BESTÅR VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL RIMLIG OMSORG, PROFESSIONELLT UTFÖRANDE, AVSAKNAD AV DATORVIRUS, OCH BRIST PÅ VÅRDSLÖSHET. VIDARE GÖR TOLUNA INGA UTFÄSTELSER NÄR DET GÄLLER ÄGANDESKAP, EJ HELLER ANGÅENDE STÖRNING AV DIN POSITIVA UPPLEVELSE AV NÅGON ASPEKT AV SIDAN I DESS HELHET, EJ HELLER MOT INTRÅNG.

Begränsning av ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER SAMTYCKER DU TILL ATT VARKEN TOLUNA ELLER NÅGOT AV VÅRA NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER REPRESENTANTER SKA STÄLLAS TILL ANSVAR AV DIG OCH/ELLER ANNAN PERSON FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE ALLMÄNNA SKADOR, ELLER FÖR SKADA I SAMBAND MED FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD ELLER SKADAD INTEGRITET, INFORMATIONSSÄKERHET, UNDERLÅTELSE ATT LEVA UPP TILL EVENTUELLA PLIKTER (VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL PLIKT I GOD TRO, PROFESSIONELLT UTFÖRANDE ELLER BRIST PÅ VÅRDSLÖSHET), ELLER FÖR ANDRA LIKNANDE SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ETT BROTT MOT AVTALET ELLER ANNAN ASPEKT AV HELA AVTALET ELLER DENNA SIDA ÄVEN OM TOLUNA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER OM FEL, FÖRSUMMELSE (VILKET OMFATTAR VÅRDSLÖSHET) ELLER STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR ELLER VILSELEDANDE FRAMSTÄLLNING SKULLE UPPSTÅ.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SKADESTÅNDET FÖR TOLUNA, DESS MODERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG, EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER ÖVERSKRIDA DET FAKTISKA DETALJHANDELSVÄRDET FÖR EN VISS BELÖNING, ELLER OM EN TVIST HÄRRÖR TILL DITT BRUK AV PROGRAMMET, TILL DET RIMLIGA DETALJHANDELSVÄRDET PÅ DE BELÖNINGAR SOM DIN OANVÄNDA, OUTGÅNGNA, ICKE-AVSLUTADE POÄNG KAN LÖSAS IN MOT.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla Toluna, och dess moder och närstående företag tillsammans med dess tjänstemän, direktörer, ägare, anställda och representanter skadeslösa i relation till eventuella krav, förluster, skador, stämningar, böter, avgifter och kostnader (vilket omfattar rimliga advokatarvoden och kostnader för expertvittnen, vilket omfattar kostnader som uppstår i samband med interna jurister), (tillsammans "Krav"), till följd av eller i samband med ditt bruk av denna sida och eventuellt innehåll som du placerar på denna sida vilket omfattar krav som rests av utomstående. Du samtycker till att Toluna har den obegränsade rättigheten att avvisa eventuella krav och att hantera eventuella krav utan föregående medgivande av dig. Du samtycker till att försträcka Toluna rimlig hjälp att avvisa eventuella krav.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att kontakta Toluna på contact@toluna.com eller genom att gå till "Konto" under din profil och välja "Avregistreringsalternativ" längst ned till vänster och avsluta processen genom att klicka på "avsluta konto". Ditt konto kommer också att avslutas om du går ur tolunapanelen. Ditt konto kommer att avslutas omedelbart efter att du har tagit bort ditt konto eller du drar dig tillbaka från Toluna-panelen. I enlighet med vad som beskrivs ovan förstår och samtycker du till att när du avslutar ditt konto upphör ditt medlemskap i Tolunas poängprogram och att alla de poäng som finns på ditt konto vid den tidpunkten oavsett var och när de samlats in kommer att gå förlorade. Toluna kan avsluta ditt konto när som helst av vilken anledning som helst.

Skatteplikt

Du kan vara skyldig att betala skatt på de priser du får enligt lokal lagstiftning. Du samtycker till att vi kan förse skattemyndigheten med information och även dra av skatten på begäran av de myndigheterna eller som vi enligt eget gottfinnande anser vara lämpligt. Du samtycker till att du ska förse Toluna med ytterligare personlig information som Toluna kan behöva för att efterleva plikter för rapportering eller undanhållande. Underlåtelse att tillhandahålla sådan information inom 30 dagar efter begäran skickades från Toluna till den e-postadress som angavs vid registrering kan leda till att du förlorar dina poäng eller de priser du har vunnit.

Länkar

Toluna kan tillhandahålla länkar till utomstående webbplatser som ett erbjudande till dig och det faktum att Toluna tillhandahåller länkar ska inte betraktas som en rekommendation av sådana sidor av Toluna eller tvärtom. Du samtycker till att Toluna inte är ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och Toluna gör inga utfästelser och ska inte hållas ansvariga eller bära skuld för utomstående material eller webbplatser eller för annat material, produkter, eller tjänster från utomstående. Du samtycker till att du inte ska använda material från utomstående på ett sätt som skulle göra intrång på eller bryta mot annan parts rättigheter och att Toluna inte på något sätt är ansvarig om du väljer att använda det.

Meddelanden

Meddelanden till dig: Vi kan komma att förse dig med alla meddelanden som vi är bundna till att förse dig med genom att meddela detta på denna sida. Du samtycker också till att vi kan skicka meddelanden med e-post enligt eget gottfinnande vilket omfattar meddelanden om förelägganden eller annan juridisk process (om någon). Vi kan skicka meddelanden till e-postadressen eller annan adress som du tillhandahållit vid registreringen. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell adress och till att kontrollera om meddelanden har satts upp på webbsidan.

Meddelanden till oss: Vi tar emot många e-postmeddelanden och inte alla anställda har utbildning för att hantera alla typer av kommunikation, så du samtycker till att skicka meddelanden till oss per post till Toluna SAS, 1bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, France Attn. Panelteam. Om lagen kräver att vi ska ta ta emot e-postmeddelanden trots ovanstående kan du kontakta oss på +33(0)140897100 för upplysning om den adress vi satt upp för att ta emot dylika meddelanden.

Hela avtalet; Övrigt.

Dessa villkor vilket omfattar poster som ingår i dem (t.ex. Sekretessvillkor), tillika andra tillkommande villkor som finns på vår sida för speciella aktiviteter och upplysningar som tillhandahålls av oss och tillstånd som tillhandahålls av dig på sidan (tillsammans "hela avtalet"), utgör hela avtalet mellan oss och ingendera part har förlitat sig på utfästelser av den andra parten som inte uttryckligen anges i hela avtalet. Om någon av bestämmelserna i hela avtalet skulle bedömas vara ogiltig av en domstol i en behörig lagsaga, ska de övriga bestämmelserna kvarstå med full effekt, förutsatt att den fördelning av risker som beskrivs här får full effekt i största möjliga utsträckning. Om vi skulle underlåta att agera i samband med ett brott mot villkoren ska detta inte betraktas som att vi frånsäger oss rätten att agera i samband med efterföljande eller liknande brott. Snabb hantering är av väsentlig vikt för hela avtalet.

Meddelande angående upphovsrättsombud

Toluna tar hänsyn till andras immateriella rättigheter och begär att du också gör det. Person som misstänker att dennes verk har återskapats på denna sida på ett sätt som innebär ett brott mot upphovsrätten kan anmäla detta till sidans utsedda upphovsrättsombud tillsammans med följande:

 • En elektronisk eller fysisk underskrift från en person med fullmakt att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning;
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade material som det påstås ha gjorts intrång mot;
 • Identifiering av det material som det påstås ha gjorts intrång mot och information som rimligen kan betraktas som tillräcklig så att vi kan hitta materialet;
 • Adress, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress till den klagande parten;
 • En utfästelse där den klagande parten deklarerar att han har goda skäl att tro att bruket av materialet på det sätt som det klagas på inte har tillåtits av uppphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagen;
 • En utfästelse att informationen i anmälan är korrekt, och att den klagande är beredd att gå ed på att han har tillstånd att agera för den person som innehar den exklusiva rätt som det påstås har brutits mot.

Påståenden om brott mot upphovsrätten och anmälningar (men inga andra meddelanden) ska skickas till vår chefsjurist på följande sätt:

 • per post: Toluna USA, Inc., 21 River Road, Wilton CT 06897, Attn. Chefsjuristen
 • per telefon: 203 834 8585
 • per fax: 203 834 8686
 • per e-post: legalNA@TOLUNA.com

Ytterligare Information

Om du vill framföra ett klagomål kan du kontakta oss på Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, France.

Regler för utlottningen av kontanter varje månad

Begränsning och behörighet:

Denna tävling är endast öppen för bosatta på Irland, i Spanien, Finland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Tyskland, Grekland, Portugal, Storbritannien och Nordirland, Ryssland, Polen, Australien, Argentina, Mexiko, Peru, Chile, Japan, Sverige, Tjeckien, Danmark, Kina, Norge, Brasilien, Singapore, Schweiz, Hong Kong, Indien, Sydkorea, Nya Zealand, Sydafrika, Turkiet, Malaysia och Thailand. Tävlingen är öppen för enskilda som är 15 år eller äldre såvida inget annat anges i reglerna. För att delta i tävlingen måste du antingen fylla i registreringsformuläret, den angivna undersökningen eller fylla i undersökningar tills kontot avslutas, beroende på undersökningens behörighetskrav, eller fylla i den angivna profilundersökningen (undersökning av personliga intressen) eller filterundersökningen eller lösa in det nödvändiga antalet poäng under Tolunas poängprogram eller skicka ett vykort för fritt deltagande enligt metoden som beskrivs nedan. Du måste bekräfta kontaktinformationen när du ombeds att göra det (efter du har fyllt i eller avbrutit undersökningen) för att ha rätt att delta i dragningen. Endast en person per hushåll kan vinna pris. Om en vinnare skulle vara under arton (18) år kommer priset att delas ut i vinnarens förälders eller vårdnadshavares namn. Slutförande och behörighet beslutas endast av Toluna. Anställda hos Toluna, familjemedlemmar till Tolunaanställda, eller Tolunas leverantörer, kunder, distributörer och/eller försäljningsombud, närstående bolag eller dotterbolag, marknadsförings- och reklambyråer kan inte delta i tävlingen. Det finns inga krav på att köpa produkter för att delta i tävlingen. Tävlingen är ogiltig där den är förbjuden.

Denna tävling är öppen för alla våra mobila appanvändare och är inte sponsrad, auktoriserad eller stödd av Apple eller Google. 

Vinnare och priser:

Vinnare dras slumpmässigt bland alla behöriga deltagare. Dragningen äger rum varje månad.

Priserna i denna utlottning ska inte överstiga de enskilda summorna för varje land (obs. 20 vinnare totalt), se tabell nedan. Observera att för enkelhetens skull kommer vissa priser att betalas ut i form av presentkort, som det går att betala med på vissa platser. Eventuell skatt som kan komma att utmätas på dessa priser ska betalas av vinnaren. Priser är inte överförbara och kan inte bytas ut mot andra priser.

Land Totalt prisvärde Valuta Huvudpris 1a pris 2a pris 3e och 4e pris 5e, 6e 7e Pris 8e till 19e priserna
Eurozonen 5 000 EUR 2 000 1 000 500 150 100 75
Storbritannien och Nordirland 5 000 GBP 2 000 1 000 500 150 100 75
Ryssland 50 000 RUB 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Polen 8 000 PLN 3 200 1 600 800 240 160 120
Australien 5 000 AUD 2 000 1 000 500 150 100 75
Argentina 15 000 ARS 6 000 3 000 1500 450 300 225
Mexiko 50 000 MXN 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Peru 15 000 PEN 6 000 3 000 1500 450 300 225
Chile 4 000 000 CLP 1 600 000 800 000 400000 120000 80000 60000
Japan 500 000 JPY 200 000 100 000 50000 15000 10000 7500
Sverige 50 000 SEK 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Tjeckien 40 000 CZK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Danmark 40 000 DKK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Kina 10 000 CNY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Norge 40 000 NOK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Brasilien 5 000 BRL 2 000 1 000 500 150 100 75
Singapore 5 000 SGD 2 000 1 000 500 150 100 75
Schweiz 8 000 CHF 3 200 1 600 800 240 160 120
Hong Kong 50 000 HKD 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Indien 250 000 INR 100 000 50 000 25000 7500 5000 3750
Sydkorea 7 000 000 KRW 2 800 000 1 400 000 700 000 210000 140000 105000
Nya Zeeland 10 000 NZD 4 000 2 000 1000 300 200 150
Sydafrika 50 000 ZAR 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Turkiet 10 000 TRY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Malaysia 20 000 MYR 8 000 4 000 2000 600 400 300
Thailand 200 000 THB 80 000 40 000 20000 6000 4000 3000
Indonesien 60 000 000 IDR 20 000 000 10 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
Filippinerna 250 000 PHP 100 000 50 000 25 000 7500 5000 3750
Colombia 15 000 000 COP 7 000 000 3 000 000 1 000 000 500 000 400 000 150 000
Taiwan 200 000 TWD 80 000 40 000 20 000 6 000 4 000 3 000
Pakistan 500 000 PKR 200 000 110 000 60 000 20 000 10 000 5 000
Ungern 1 500 000 HUF 600 000 300 000 170 000 50 000 30 000 20 000
Saudiarabien 20 000 SAR 8 000 4 000 2 000 600 400 300
Marocko 50 000 MAD 20 000 10 000 5 500 2 000 1 500 500


För en lista över vinnare, skicka ett frankerat kuvert med ditt namn till:
Sponsor:
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
France

Vinnarodds:
Antalet giltiga tävlingsbidrag i utlottningen kommer att avgöra vinnaroddsen.

Delgivande och villkor:

Alla vinnare kommer att få information om vinsten via e-post inom 6 till 8 veckor efter dragningen har genomförts och kan förvänta sig checkarna fyra till sex veckor efter meddelandet mottagits. Alla vinnare kan komma att åläggas att fylla in och skicka tillbaka ett behörighetsintyg och/eller en ansvarsfriskrivning till Toluna (om Toluna skulle betrakta detta som nödvändigt). Detta kommer att anges i e-postmeddelandet. Denna dokumentation måste vara Toluna tillhanda inom tre veckor efter det ursprungliga meddelandet mottogs (via e-post), annars kommer vinnaren att förlora sin vinst och en annan vinnare kommer att utses med hjälp av slumpmässig dragning.

Om Toluna skulle behöva ytterligare kontaktinformation eller dokumentation kommer vinnaren att meddelas om detta via e-post, och i vissa fall per telefon (om så behövs). Vinnaren kommer att meddelas inom tre dagar efter han eller hon vann sitt pris. Såvida inget annat anges måste han eller hon bekräfta och/eller korrigera sin kontaktinformation till en av Tolunas representanter på samma sätt som han eller hon notifierades — via e-post, och i vissa fall per telefon (vid behov). Om Toluna skulle behöva ytterligare kontaktinformation och/eller dokumentation kan vinnaren se fram emot att få sitt pris fyra till sex veckor efter denna information är Toluna tillhanda. Om all den kontaktinformation och/eller dokumentation som Toluna behöver inte är Toluna tillhanda inom två veckor kommer en annan vinnare att dras slumpmässigt.

Ansvarsfriskrivning:

Toluna och eventuella partners och kunder med koppling till undersökningarna ska inte hållas ansvariga för förlorade, försenade eller felskickade tävlingsbidrag eller för skada, förlust eller personskada till följd av a) tekniska fel i samband med datorer, servers, leverantörer eller telefon eller nätverkslinjer; b) skrivarfel; c) misstag i administrationen av utlottningen eller behandlingen av tävlingsbidragen; d) försenad, förlorad post eller post som inte delats ut; eller e) skada på person eller objekt som kan vara direkt eller indirekt, helt eller delvis orsakad av deltagarens deltagande i utlottningen eller mottagande av eventuellt pris. Skatter och tillkommande frakt, hantering och leveranskostnader utöver prissumman faller i förekommande fall på vinnarens ansvar. När vinnaren tar emot priset frånsäger sig vinnaren rätten att kräva att eventuella kostnader i samband med inlösen av eller resekostnader för att lösa in nämnda pris ska ingå i priset samt eventuellt skadestånd som kan resas till följd av inlösen av eller anspråk på detta pris.

Vinnaren ska också ta på sig allt ansvar för alla övriga kostnader i samband med mottagandet av detta pris. Förutom i fall då detta är förbjudet innebär mottagande av priset vinnarens medgivande att hans eller hennes namn, bild och biografiska information får användas i reklam och marknadsföringssyfte utan ytterligare ersättning. Om vinnaren inte vill tillåta att hans eller hennes bild får användas i reklam och marknadsföringssyfte måste han eller hon meddela Toluna om detta vid den tidpunkt då de får meddelande om vinsten.

Förhållning:

Toluna förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera enskilda som de anser: a) manipulerar eller söker manipulera tävlingsprocessen och hanteringen av utlottningen eller någon av Tolunas webbplatser; b) bryter mot reglerna i utlottningen; c) bryter mot tjänstevillkoren, användarvillkoren och/eller de allmänna reglerna för Tolunas egendom eller tjänster; eller d) agerar på ett osportsligt eller störande sätt eller med avsikten att irritera, missbruka, hota eller trakassera en annan person.

Denna utlottning är inte giltig på platser där den är förbjuden och alla lokala lagar och regleringar gäller.

Toluna förbehåller sig rätten att avsluta, avbryta och/eller modifiera utlottningen om bedrägeri, tekniska problem eller andra faktorer utanför Tolunas rimliga kontroll kan negativt påverka utlottningens integritet. Deltagare samtycker till att följa dessa utlottningsregler och Tolunas beslut som är slutgiltiga och bindande på alla sätt.

 

Regler för Gifties Instant Win Game

The Gifties Instant Win Game ("spelet") är endast öppet för personer med laglig hemvist i Sverige och som är 15 år eller äldre. Tolunamedlemmar kan köpa virtuella varor för Tolunapoäng. För varje virtuell artikel du köper har du chans att vinna den riktiga varan som representeras av den virtuella varan. Du kan också skicka ett (1) e-postmeddelande här med ditt namn, användarnamn, postadress och priset i Giftie instant win som du vill vara med och tävla om så får du ett (1) kostnadsfritt spel. Om du spelar spelet med den kostnadsfria omgången kommer inga Tolunapoäng att dras av från ditt konto. Vinnarna dras slumpmässigt. Du kommer att få ett meddelande om du har vunnit. Tolunapoäng går inte att överföra. Deltagare som använder andra Tolunamedlemmars poäng till att spela eller tilldela, överföra, slå samman, "låna", "sälja", eller byta ut sina poäng till utomstående så att den personen kan spela kommer att diskvalificeras. Om en vinnare skulle vara under arton (18) år kommer priset att delas ut i vinnarens förälders eller vårdnadshavares namn. Slutförande och behörighet beslutas endast av Toluna. Anställda hos Toluna, familjemedlemmar till Tolunaanställda, eller Tolunas leverantörer, kunder, distributörer och/eller försäljningsombud, närstående bolag eller dotterbolag, marknadsförings- och reklambyråer kan inte delta i tävlingen. Du behöver inte köpa produkter för att delta i spelet. Om du är den första deltagaren att spela spelet på eller efter en av de slumpmässigt utvalda gångerna kan du potentiellt vinna det pris som anges. Urvalet av vinnare är slutgiltigt och bindande. Spelet är ogiltigt där det är förbjudet. Försök av deltagare att förskaffa sig fler än det angivna antalet spelomgångar genom att till exempel använda flera eller olika Tolunakonton, e-postadresser, identiteter, registreringar och inloggningar eller annan metod kommer att göra den spelarens spelomgångar ogiltiga och den deltagaren kan komma att diskvalificeras från spelet. Bruk av robotiserade, repetitiva, automatiska, programmerade eller liknande inskickningsmetoder eller sätt kommer att ogiltigförklara allt vidare spel för den deltagaren. Skulle en tvist uppstå i samband med ett spel ska den auktoriserade innehavaren av det konto som använts vid spelet anses vara den deltagaren. En potentiell vinnare kan behöva styrka att han/hon är den auktoriserade innehavaren av kontot.

Dragning av vinnare:

Vinnare för varje spelpris dras slumpmässigt med hjälp av datorgenererad dragning. Eventuella vinnare måste hålla sig till villkoren i dessa officiella regler. Om en potentiell vinnare inte håller sig till dessa officiella regler kommer han/hon att bli diskvalificerad från spelet och priset kan delas ut till annan potentiell vinnare. Varje potentiell vinnare (eller den potentielle vinnarens förälder eller vårdnadshavare om vinnaren är inte är myndig i hans/hennes hemland) kommer att bli informerad via e-post på den adress som är kopplad till hans/hennes konto och kan komma att åläggas att underteckna och skicka tillbaka till Toluna ett intyg om behörighet samt friskrivningsformulär angående ansvar och publicitet (om detta inte är förbjudet) ( "Intyget"), för att göra anspråk på sitt pris och leva upp till eventuella andra krav som ställs av Toluna. Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas eller inte skriver under och skickar tillbaka intyget där så krävs inom den föreskrivna tidsperioden kommer den potentiella vinnaren att diskvalificeras. Om en potentiell vinnare av någon andledning blir diskvalificierad och om det finns tid kan Toluna utse en annan vinnare medelst slumpmässig dragning bland de återstående tävlingsbidragen, upp till 3 nya dragningar. Om de potentiella nya vinnarna diskvalificeras kommer priserna i fråga inte att delas ut. Förutom då lagen uttryckligen förbjuder det samtycker deltagare genom sitt deltagande i spelet (eller i minderårigas fall, vinnares föräldrar/vårdnadshavare) till att Toluna eller aktörer utsedda av Toluna använder deras namn, bild, fotografi, röst, biografiskt material, samt stad och region där personen i fråga är bosatt i marknadsförings, reklam och kampanjsyfte i vilken media det vara må, nu känd eller som kan uppfinnas i framtiden, världen över för all framtid, utan ytterligare kompensation, delgivande eller tillstånd.

Priser:

Oddsen att vinna ett pris i spelet beror på antalet priser i spelet och antalet spelomgångar som räknas under en spelperiod. Vinnare kan inte kräva en ersättning, utbyte eller överföring av priset. Priser kan inte lösas in mot kontanter. Toluna förbehåller sig rätten att byta ut priset mot en vara av liknande eller högre värde. Varje vinnare är ansvarig för eventuella skatter och avgifter i samband med mottagande och/eller bruk av priset.

Allmänna villkor för deltagande:

Spelet styrs av alla gällande federala, statliga och lokala lagar och regleringar. Allt material som skickas in i samband med spelet blir Tolunas egendom och kommer inte att skickas tillbaka. Om spelet av någon anledning inte fungerar som planerat vilket omfattar men inte är begränsat till regelbundet underhåll, datavirusattack, buggar, manipulation, otillåtet ingrepp, bedrägeri, tekniska problem, eller andra orsaker som korrumperar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller den korrekta funktionen på spelet förbehåller sig Toluna rätten att enligt eget gottfinnande, diskvalificera enskild person som är ansvarig för eller som manipulerar driften, säkerheten eller administrationen av spelet och att avbryta, ändra eller avsluta spelet. Om spelet av någon anledning har avslutats kan Toluna, enligt eget gottfinnande välja att göra en slumpmässig dragning för alla priser som står på spel bland alla giltiga tävlingsbidrag som mottagits fram till det datum som avbrottet inträffade. EVENTUELLA FÖRSÖK AV DIG ELLER NÅGON ANNAN ENSKILD ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBSIDA ELLER UNDERMINERA DEN RÄTTMÄTIGA DRIFTEN AV SPELET KAN VARA ETT BROTT MOT STRAFFSRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLUGA LAGAR. OM ETT DYLIKT FÖRSÖK SKULLE GÖRAS FÖRBEHÅLLER TOLUNA SIG RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND FRÅN DENNA PERSON I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER. Tolunas underlåtelse att genomdriva något villkor i detta regelverk ska inte betraktas som ett åsidosättande av denna reglering.

Friskrivning/Ansvarsbegränsning:

Förutom i fall då detta är förbjudet samtycker deltagarna genom sitt deltagande i spelet till att friskriva och hålla skadeslösa Toluna, Tolunas moderbolag, dotterbolag, närstående bolag och marknadsförande partners och deras respektive ombud och byråer, tjänstemän, direktörer, och anställda (de "friskrivna parterna") från och mot eventuella krav eller rättsliga åtgärder som uppstår till följd av deltagande i spelet eller mottagande eller bruk eller missbruk av något pris vilket omfattar men inte är begränsat till: (a) otillåten mänsklig manipulering av spelet; (b) teknisk felfunktion i samband med hårdvaran eller programvaran, servers, Internetuppkoppling, eller telefon eller nätverkslinjer; (c) förvrängda, hopblandade eller felaktiga överföringar; (d) typografiska eller skrivarfel på spelrelaterat material; (e) felaktigheter i administrationen av spelet eller hanteringen av tävlingsbidragen; (f) sen, förlorad, försenad, stulen post eller post som inte kan levereras eller e-post; (g) otillåten mänsklig eller icke-mänsklig störning på spelets funktion, vilket omfattar men inte är begränsat till otillåten manipulering, hacking, stöld, virus, bugg, mask, eller förstöring av någon aspekt av spelet; eller (h) skada på person eller egendom som direkt eller indirekt, helt eller delvis har orsakats av deltagarens deltagande i spelet eller mottagande av något pris. Varje deltagare samtycker dessutom till att vid eventuell juridisk process ska den friskrivna partens ansvar begränsas till kostnaden för deltagande i spelet och under inga omständigheter ska den friskrivna parten hållas ansvarig för advokatarvoden. Deltagare åsidosätter rätten till att resa krav på skadestånd vilket omfattar men inte är begränsat till straffbara, direkta eller indirekta skador, följdskador (annat än för faktiska kostnader ur egen ficka) och eventuella rättigheter att mångfaldiga skadeståndet eller öka det på annat sätt. Om det kan bevisas att en deltagares tävlingsbidrag av någon anledning har tagits bort av misstag, försvunnit eller på annat sätt förstörts eller korrumperats är deltagarens enda kompensation en ny spelomgång i spelet om detta skulle vara möjligt. Inte mer än det angivna antalet priser i spelet kommer att delas ut och priserna tilldelas i befintligt tillstånd. Skulle det förekomma att det delas ut fler än det angivna antalet priser i spelet på grund av produktions-, tekniska-, seedings-, programmeringfel eller andra orsaker förbehåller sig Toluna rätten att endast dela ut det angivna antalet priser genom en slumpmässig dragning bland alla giltiga, outdelade, behöriga prisanspråk.

Sekretess:

Den information som deltagarna skickar in kommer att finnas tillgänglig för Toluna för Tolunas bruk enligt eget gottfinnande. Dylikt bruk styrs av Tolunas sekretessvillkor som finns här. Om du har vunnit något av priserna i spelet kan Toluna komma att visa din användarbild i marknadsföringssyfte på ett sätt som finns idag eller som kommer att uppfinnas någon gång i framtiden.

 

Hosting company:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Avbryt
Vi jobbar på det...
När du laddar upp en bild så ser vår sajt bättre ut.
Ladda upp