Share Omröstning

Poll länk

500 px
350 px
250 px
Förhandsvisning

förhandsvisning av widget:

Bredd - px Höjd - px

Stäng förhandsvisning
! Du använder en webbläsare som inte stöds Versionen av din webbläsare är inte optimerad för Toluna, vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen Uppdatera
Vårt integritetsmeddelandet reglerar ditt medlemskap i vår Influencer Panel, som du kan komma åt här. Cookies gör ju livet lite bättre! Lär mer om online-cookies som vi använder oss av på Toluna här.
TRUSTe
Senast uppdaterat: 24 september 2018
 

Toluna Influencers Panel Integritetssmeddelande

 

Vilka är vi?

Vi är Toluna Group Limited, del av ITWP Acquisitions Limiteds världsomspännande grupp (”Vi” ”Vår” ”Oss” eller ”Toluna). Du kan se vilka våra gruppmedlemmar är genom att klicka på länken nedan:

http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main

Toluna är en webbaserad datainsamlingsgrupp som fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativ data från marknadsundersökningar till sina klienter inom varierande affärssektorer, inklusive andra byråer som arbetar med marknadsundersökningar och andra globala och företagskunder av alla storlekar. Vi bygger och tillhandahåller även en stor webbaserad konsumentpanel, som tillhandahåller digital konsumentinformation till våra kunder via våra marknadsundersökningar och analytiska plattformar. 


Vad är vårt integritetsåtagande till dig?

Vi respekterar din integritet och är engagerade i att skydda din personliga information. Detta integritetssmeddelande beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personlig information som du tillhandahåller på http://www.toluna.com (vår ”webbplats”) när du blir medlem av vår influencers-panel och deltar i våra enkäter och/eller marknadsundersökningar, som vi genomför för och på uppdrag av våra kunder (”enkäter”). Det förklarar också dina integritetsrättigheter och hur lagar som är tillämpliga för dig kan skydda dig.
[Detta integritetssmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format, så du kan klicka dig fram till de specifika områdena som anges nedan. Vänligen använd också ordlistan för att förstå meningen med några av de termer som används i detta integritetssmeddelande.]
 

Vanliga frågor:

 
 

Vilken personlig information samlar vi in om dig och hur använder vi din personliga information?

 

Medlemmar i Influencers-panelen

När du väljer att bli medlem i vår influencers-panel (”Medlem”) kan du delta i våra enkäter. Vi kommer att be dig att fylla i registreringsformuläret på vår webbplats eller via länkar som visas på våra partners webbplatser.  Som en del av registreringen tillhandahåller du oss med dina personuppgifter och din kontaktinformation och vi kommer genom ditt deltagande i enkäterna att erhålla viss annan information om dig, såsom; demografisk/profilinformation, teknisk information, och pseudonymiserad information.

Vi använder dina personuppgifter och din kontaktinformation för att:

 • Kontakta dig av någon anledning som är kopplad till ditt medlemskap i influencers- panelen;

 • Incitamentuppfyllelse - när du tjänar poäng genom ditt deltagande i enkäterna sätts dessa in på ditt konto. När du önskar lösa in dem använder vi din         identitetsinformation och kontaktinformation för att skicka dig din belöning. 

 • Skicka inbjudningar till att delta i enkäter till dig - för att fråga dig om du är intresserad av att delta i våra kommande enkäter.  Vi kan också göra dig uppmärksam på enkäter, via ditt online-konto för influencers-panelen, som du skulle vara lämplig att delta i, baserat på vår kunskap om dig

Vi kan då och då be dig att ge oss speciella typer av personlig information om dig själv för specifika enkäter, och om så krävs enligt gällande lagstiftning, kommer vi att be om ditt medgivande innan vi behandlar personlig information ur dessa speciella kategorier. 

Vi använder din demografiska/profilinformation för att matcha dig med lämpliga enkäter och för att se om du uppfyller kraven för enskilda enkäter. Ditt födelsedatum uppdateras automatiskt, så att vi kan försäkra oss om att vi väljer individer baserat på deras ålder, där detta är ett krav för en viss enkät. 
 

Icke-medlemmar av vår Influencers-panel

Om du inte är medlem i vår Influencers panel (”icke-medlem”) men deltar i en enkät hos oss och ger oss din personliga information, så kommer vi endast att spara uppgifter om mejladress, kön, ålder, postnummer, maskin-ID och IP-adress. Vi gör detta så att vi kan:

 • kontakta dig om du har vunnit ett pris eller är berättigad till ett incitament. Där så är fallet kommer vi att samla in och spara din personliga information i den utsträckning som krävs av tillämplig lagstiftning eller regelverk (t.ex. för skatteskäl, om tillämpligt);

 • för att matcha dig med de enkäter du fyller i; och 

 • förbättra användarupplevelsen. 

Vi kommer inte att kontakta dig av någon annan anledning. 
 

Offentliga forum och bloggar

Vår hemsida erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller forum. Du bör vara medveten om att all information du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in, och användas av andra personer som har tillgång till dem.

Vi visar personliga omdömen från nöjda kunder på vår webbplats, tillsammans med andra rekommendationer. Med ditt godkännande kan vi lägga upp ditt omdöme tillsammans med ditt användarnamn. Om du vill uppdatera eller radera ditt omdöme, kan du kontakta oss här.

Du bör vara medveten om att all personlig information som du väljer att göra offentlig på webbplatsen, i forumområdet (under ett offentligt meddelande i ditt flöde, som en åsikt, ämne, strid, m, markering, eller andra offentliga områden eller forum) kan läsas, samlas in, lagras och/eller användas av andra användare och kan användas för att skicka meddelanden som du inte har bett om till dig. Vi råder dig starkt att inte avslöja någon av din personliga information i något offentligt forum eller område som återfinns på webbsidan och/eller tillhandahålla din personliga information, eftersom vi inte kan garantera att tredje parter som kan samla in och bearbeta din personliga information från dessa offentliga forum, kommer att hålla dem säkra. Var medveten om att vi inte ansvarar för personlig information som du väljer att överlämna eller göra offentlig. Vi är inte heller ansvariga för innehåll som du offentliggör på webbsidan och som kan hittas via webbaserade sökmotorer. 
Toluna kommer aldrig att be dig tillhandahålla din kontaktinformation eller dina personuppgifter som en del av en enkät, så vänligen överför inte sådan information till en tredje part eftersom vi inte kan garantera säkerheten för sådan information.

 

Personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan bli identifierad. Det inkluderar ej information där identiteten har blivit borttagen (anonym information).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personlig information om dig som vi har grupperat enligt följande:
 

(A) Personuppgifter - namn (inkluderar förnamn, efternamn, flicknamn och namn efter äktenskap), födelsedatum, civilstånd, kön, paneldeltagar-id, och användarnamn.
 

(B) Kontaktinformation - postadress, mejladress och telefonnummer.
 

(C) Speciella kategorier av personlig information - etniskt ursprung, hälsa, genetik, politisk åsikt, religion, sexuell läggning och sexliv, samt biometri (används för identifieringsändamål).
 

(D) Biometri betyder personlig information som är ett resultat av specifik teknisk bearbetning avseende fysiska, psykologiska, eller beteendemässiga egenskaper hos en naturlig person, vilket möjligför eller bekräftar unik identifieringen av den naturliga personen, så som information från porträtt eller fingeravtryck.
 

(E) Demografisk/profilinformation - intressen, preferenser, återkoppling och enkätundersökningar, inklusive, men inte begränsat till, ålder, civilstånd, kön, födelsedag, storlek på hushåll, inkomst, utbildning och sysselsättning.
 

(F) Teknisk information inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, webbläsarens plug-in typer och -versioner, operativsystem och plattform och annan teknologi på den enhet du använder för att få tillgång till webbplatsen.
 

(G) ”Pseudonymiserad information” är identifierbar information, i vilken unika identifierare såsom panelmedlemmens ID används. Direkta identifierare så som namn och kontaktinformation, tas dock bort.
 

Vilka delar vi din personliga information med?

Alla de svar vi samlar in från dig via våra enkäter tillhandahålls till våra kunder i aggregerad eller pseudonymiserad form. Detta betyder att den information som tillhandahålls gäller grupper av individer och inte enskilda personer, men kan innehålla pseudonymiserad information.  

Personuppgifter och kontaktinformation om dig tillhandahålls endast till våra kunder i specifika enkäter, för undersökningsändamål, och vi kommer aldrig att tillhandahålla sådan information till våra kunder om vi inte först har mottagit ditt godkännande och bekräftat med dem att deras användning följer gällande lagstiftning.

Då och då kan vi engagera tredje parter för att utfärda checkar till dig eller bearbeta leveransen av dina belöningar och de kommer att behöva dina personuppgifter och din kontaktinformation för dessa syften.  Vi kan även komma att överföra din personliga information till tredje parter med syftet att dessa tredje parter tillhandahåller oss eller våra kunder med tjänster såsom informationsbehandling eller analytiska tjänster, eller för att lägga till information som de tidigare har samlat in om dig.  Sådana tredje parter tillåts ej använda din personliga information för något annat ändamål och vi ingår avtal med dessa tredje parter för att försäkra oss om att din personliga information hålls säker och raderas i enlighet med vår policy för lagring och destruktion av data.

Från tid till annan kan Toluna använda mjukvara från tredje part för distribution och hantering av e-post, eller tredje partsleverantörer av list-administrering för att matcha våra medlemmar med medlemmar på andra listor eller paneler, eller för att validera noggrannheten i personuppgifter du tillhandahåller. 
Fastän vi anstränger oss för att bibehålla din integritet, kan vi behöva avslöja din personliga information som svar på lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav eller att följa en stämning eller annan rättslig process, när vi i god tro tror att det är nödvändigt att avslöja din information för att skydda våra rättigheter, för att skydda din eller andras säkerhet, för att utreda bedrägeri eller överträdelser mot vår webbplats användarvillkor, eller för att svara på en myndighets förfrågan.


Överför vi din personliga information till andra länder?

Från tid till annan överförs din personliga information från ett EES-land till en medlem av ITWP-gruppen av företag och våra betrodda tjänsteleverantörer, som kan vara lokaliserat i Europa till ett land som inte har erkänts ge ett motsvarande skydd. Toluna har infört överföringsavtal genom att använda de standardmodellkontrakt för överföring av personlig information till utomstående länder som fastställts av Europakommissionen. Se i bilaga listan över alla ITWP-företag. https://www.toluna-group.com/search-results/contact-us-main


Toluna ISA Inc. - EU-USA´s  ramverken för sekretesskydd

Vårt globala säkerhetskopierings- och värdtjänstcenter är lokaliserat i USA.  Toluna USA Inc., (”Toluna USA”) är en medlem av ITWP gruppen av företag och all information vi använder överförs till Toluna USA för dessa syften.  Toluna USA erkänner att EEA har etablerat strikta skyddsåtgärder gällande hanteringen av personlig information från EES, inklusive krav om att tillhandahålla adekvat skydd för sådan personlig information som förts över till ett land utanför EES-området. Toluna försäkrar att det tillhandahåller adekvat skydd för behandlingen av vissa personliga information om alla individer i EES-området (inklusive om dig.) 

Toluna USA deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med EU-USA´s Privacy Shield Framework administrerad av USA´s handelsdepartement ("Privacy Shield") med avseende på insamling, användning och retention (behandling) av personuppgifter som överförs från EES till USA. 

Toluna USA ansvarar för behandlingen av personuppgifter som den mottar, under Privacy Shield och därefter överföringar till en tredje part som agerar som agent på dess vägnar. Toluna USA överensstämmer med och har certifierat till USA´s handelsdepartement att det följer principerna om tillkännagivande, val, säkerhet, dataintegritet och syfte begränsning, tillgång och rekrytering, verkställighet, ansvar och i synnerhet ansvarigheten för Överföringar vid överföring av personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer och agenter. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i detta sekretessmeddelande och Privacy Shield-principerna ska principerna om sekretessskydd tillämpas. För att lära dig mer om Privacy Shield-ramen och se Toluna USA-certifieringen, besök https://www.privacyshield.gov/list

För att upprätthålla efterlevnaden av Privacy Shield är Toluna föremål för undersöknings- och tillsynsmyndigheten i US Federal Trade Commission. För mer information om Privacy Shield, se det amerikanska handelsdepartementets webbplats för integritetsskydd på https://www.privacyshield.gov. Under vissa omständigheter kan vi vara skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga önskemål från myndigheter, inklusive att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

I enlighet med Privacy Shield Principles åtar Toluna USA sig att lösa klagomål om insamling eller användning av dina personuppgifter. EES-personer med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta dataskyddsansvarig via formuläret "Kontakta oss".

Du kan ha möjlighet att välja bindande skiljedom för att lösa ditt klagomål under vissa omständigheter, förutsatt att du har gjort följande steg: (1) höjde ditt klagomål direkt med Toluna och gav oss möjlighet att lösa problemet; (2) utnyttjade den oberoende tvistlösningsmekanismen som identifieras under Hur frågar du en fråga eller gör ett klagomål? Punkt nedan; och (3) höjde frågan genom relevant dataskyddsmyndighet och gav det amerikanska handelsdepartementet möjlighet att lösa klagomålet utan kostnad för dig. För mer information om bindande skiljedom, se US Department of Commerce Privacy Shield Framework: Bilaga 1 (bindande skiljedom) på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

På vilka andra sätt kan du bli medlem på vår influencers-panel? – Vår mobilapp

 

Mobilapplikationer

Du kan välja att bli medlem genom att använda vår mobilapplikation (app).  När du laddar ner och använder vår mobilapp, samlar vi automatiskt in information om system och prestanda på enheten du använder, operativsystemets version, enhetens ID, samt statistik om hårdvaruanvändning som CPU, RAM, lagring och app-version. Vi kommer att använda den information vi samlar in via vår mobilapp enligt villkoren i detta sekretessmeddelande och avsättningarna nedan.

Vi skickar pushmeddelanden till dig från tid till annan, för att notifiera dig om enkäter och fråga dig om du vill delta i vissa marknadsundersökningar i enlighet med detta sekretessmeddelande. Om du inte längre vill motta dessa typer av kommunikationer, så kan du välja att stänga av dem från din enhet. För att försäkra oss om att du mottar rätt aviseringar, behöver vi samla in viss information om din enhet såsom operativsystem och användaridentifieringsinformation

 

Mobilanalys

Vi använder mobilanalysmjukvara för att vi enklare ska kunna förstå funktionaliteten vår mobilapp har i din telefon. Denna mjukvara kan samla in information om hur ofta du använder appen, de åtgärder som görs i appen, aggregerad användning, prestandainformation, samt var appen laddades ner ifrån. Vi länkar inte informationen vi lagrar inom mjukvaran till någon personligt identifierar information du anger i den mobila applikationen.

 

Geolokalisering

Vi samlar in din platsbaserade information i syfte att räkna ut användarens land, så vi kan rikta besökare till rätt webbplats. Vi delar denna information med vår leverantör av tredje partstjänster och våra kunder, enbart i syftet att genomföra marknadsundersökningar åt våra kunder, samt för bedrägeri- och kvalitetsändamål.

 

SMS

Vi kan göra en tjänst tillgänglig antigen direkt eller genom tredje parter där du kan motta meddelanden på din trådlösa enhet via short message service (”SMS-tjänst”). Din operatörs standardkostnader för data och meddelanden gäller för all SMS-korrespondes. Alla avgifter debiteras av och betalas till din mobiloperatör. Du bekräftar att du är ägaren till, eller en auktoriserad användare av, den trådlösa enhet där meddelandena mottas och att du är auktoriserad till att godkänna de kostnader som uppstår. Personlig information som samlas in från dig i anslutning med denna SMS-tjänst kan inkludera dina personuppgifter och din kontaktinformation, din operatörs namn, samt datum, tid och innehåll i ditt meddelande. Användningen av denna information kommer att ske i enlighet med detta sekretessmeddelande. Om avgifter debiteras på din trådlösa kontofaktura kan vi vara skyldiga att informera din operatör om med dina personuppgifter och kontaktuppgifter i samband därmed. Din trådlösa operatör och andra tjänsteleverantörer kan också komma att samla in information om användningen av din trådlösa enhet och deras rutiner regleras av deras egna policyer. Du bekräftar och godkänner att SMS-tjänsten tillhandahålls via trådlösa system som använder radiosändningar (och andra medel) för att överföra kommunikation över komplexa nätverk.
Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i mottagandet av SMS-meddelanden, eftersom leveransen är beroende av effektiv överföring från din nätoperatör. SMS-meddelandetjänster tillhandahålls enligt gällande förutsättningar. Vi garanterar inte att din användning av SMS-tjänsten kommar att vara privat eller säker, och vi är inte ansvariga för någon avsaknad av sekretess eller säkerhet du kan uppleva. Du är fullt ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder och tillhandahålla säkerhetsåtgärder bäst lämpliga för din situation och avsedda användning av SMS- tjänsten. Du kan när som helst avstå från den här tjänsten genom att besöka din kontosidaoch avmarkera "Jag accepterar att få inbjudningar till enkäter via SMS" på fliken Personliga uppgifter.  Om detta är tillgängligt i ditt land, kan du även avanmäla dig via SMS, genom att följa instruktionerna i de SMS vi skickar till dig.
 

Enstaka inloggning

Du kan logga in på vår webbplats genom att använda inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster autentiserar din identitet och ger dig möjlighet att bli medlem.  Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att lägga upp information om dina aktiviteter på denna webbplats på din profilsida, för att dela med andra i ditt nätverk.  
 

Hänvisning

Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om vår webbplats, kan du skicka en unik hänvisningslänk till din vän och om din vän blir medlem, kommer vi att ge dig Toluna-poäng som tack. 
 

Vilka cookies använder vi på vår webbplats?

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på vår webbplats, och uppskattar antalet  besök och klick för enskilda kampanjer. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det även möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Dessa cookies upphör när din surfningssession slutar.  Genom att fortsätta surfa på den här webbplatsen, godkänner du vår användning av cookies.  En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på hårddisken på din dator om du samtycker till detta. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

För detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka syften vi använder dem.  Kan du läsa vår cookie-policy genom att klicka på följande länk: https://se.toluna.com/cookies 
 

Vilka andra spårningstekniker använder vi för enkäter du deltar i och för vilka andra syften?

Andra teknologier

Teknologier så som cookies webbbeacons/webbuggar, skripter och taggar används av Toluna och dess kunder, partners, dotterbolag eller analys- och tjänsteleverantörer. Dessa teknologier används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbplatsen och internet, samt för att samla in demografisk information om vår användarbas. Våra kunder kan kombinera dina enkätsvar, demografisk information, och ditt beteende när du surfar med andra användares, för att producera ”aggregerade” rapporter. De kan också skapa vetenskapliga rapporter baserade på modellerad information. ”Modellerad information” är information baserad på demografiska och beteendemässiga egenskaper (som ditt kön, ålder, och vilka webbplatser du har besökt) för att förutse vad människor med liknande eller matchande egenskaper skulle vilja se eller köpa. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa teknologier av dessa företag, både på individuell och sammanställd grund.
Vi använder Local Shared Objects, såsom HTML5, för att lagra innehållsinformation och preferenser. Vi samarbetar med tredje parter för att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats eller för att visa marknadsföring baserad på ditt surfande och vi använder också HTML5 för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna verktyg för att ta bort HTML5.   
 

 
 

Loggfiler

På samma sätt som de flesta webbplatser, samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Den här informationen kan innehålla Internet-protokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum/tidstämpel och/eller klickinformation. Vi kan kombinera denna automatiskt insamlade logg-information med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig, för att förbättra analyser, reklam, och webbplatsen funktionalitet.
 

Reklam

Vi samarbetar med tredje part för att antingen visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredje parts-partners kan använda teknologier såsom cookies för att samla in information om dina aktiviter på deras egen och andras webbplatser, för att visa dig reklam baserat på dina internetvanor och intressen. Om du inte vill att den här informationen ska användas i syfte att ge dig intressebaserad reklam kan du avstå från detta genom att klicka här (eller om du befinner dig i EES-områrdet, klicka här). Vänligen notera att detta inte medför att du slipper se reklam. Du kommer fortfarande att få se generella annonser. 
 

Digitalt fingeravtryck

I allmänhet tilldelar digitala fingeravtrycksteknologier en unik identifierare eller ett "Maskin-ID" till en användares dator för att identifiera och spåra den. Vi kommer inte använda digitala fingeravtrycksteknologier ("Teknologi") för att samla in dina personuppgifter eller spåra dina internetaktiviteter; och kommer inte att störa eller avbryta användningen eller kontrollen av din dator eller ändra eller modifiera dess inställningar eller funktionalitet. Ibland kommer vi, i specifika marknadsundersökningar, att använda den här typen av teknologi för att hjälpa våra kunder att se till att undersökningsresultatens integritet bevaras. Teknologin analyserar all tillgänglig information och data från din dators webbläsare och från andra allmänt tillgängliga datapunkter, inklusive datorns tekniska inställningar, datorns egenskaper och dess IP-adress, för att skapa en unik identifierare som sedan tilldelas till din dator. Den unika identifieraren kommer att vara ett alfanumeriskt ID. För att hjälpa våra kunder att skydda och säkerställa integriteten hos undersökningsresultaten, kan vi (a) länka eller associera din unika identifierare till dig och någon av dina personuppgifter (b) dela din unika identifierare med våra kunder och med andra urvals- eller panelleverantörer, och (c) ta emot eller få en unik identifierare som är kopplad till dig från en tredje part, inklusive men utan begränsning en urvals- eller panelleverantör eller vår kund, men vi kommer endast att överlämna sådan information till tredje part (inklusive våra kunder) på en aggregerad och anonymiserad eller pseudonymiserad grund. Dessutom kommer eventuella unika identifierare som införskaffats eller erhållits av oss och kopplas till dig att skyddas i enlighet med detta sekretessmeddelande och där detta krävs enligt lag kommer vi att begära ditt samtycke i förväg.

Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att tekniken är säker, trygg och inte orsakar otillbörlig integritets- eller datasäkerhetsrisk och vi ska använda och distribuera tekniken på ett professionellt och etiskt sätt och i enlighet med (a) detta sekretessmeddelande, (b) alla andra uttalanden och/eller upplysningar som vi har gett dig och (c) tillämpliga lagar och marknadsundersökningskoder.
Om vi upptäcker eller får kännedom om något oetiskt beteende i samband med användningen av tekniken eller att tekniken används på ett sätt som strider mot de uttalanden och/eller upplysningar som görs av oss eller bryter mot gällande lagar eller marknadsundersökningskoder, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att förbjuda sådant oetiskt beteende och för att säkerställa en korrekt administration av tekniken.  
 

Sociala media-widgets

Vår webbplats innehåller sociala media-funktioner, till exempel Facebooks gilla-knapp (och widgets, till exempel ”Dela det här”-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats). Dessa funktioner kan samla in information om din IP-adress; vilken sida du besöker på vår webbplats; och kan använda en cookie för att se till att funktionen fungerar korrekt. Sociala media-funktioner och widgets är antingen lagrade hos en tredje part eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner regleras av sekretessmeddelandet från det företag som tillhandahåller dem.

Hur får du tillgång till dina uppgifter, hur använder du tjänsteområdet för medlemmar och/eller uppdaterar, korrigerar eller raderar din information?

På begäran kommer Toluna att ge dig information om huruvida vi har någon personlig information om dig.  Om du befinner dig inom EES-området bör du besöka avsnittet Dina juridiska rättigheter om du befinner dig i EES för att förstå mer om dina rättigheter.  Du kan komma åt, korrigera eller begära att din personliga information raderas eller avsluta ditt medlemskap genom att logga in på ditt medlemskonto. Om du följer våra instruktioner korrekt kommer din information automatiskt att uppdateras i vår databas. För dessa ändamål, eller om du inte lyckas korrigera din personliga information själv via ditt Konto, kan du skriva till vår postadress som finns i slutet av detta sekretessmeddelande eller kontakta oss här. Vi kommer att besvara alla förfrågningar inom rimlig tid.


Hur avslutar du ditt medlemskap i influencers-panelen?

Om du är medlem och avslutar ditt medlemskap kommer vi inte längre att använda din personliga information för något syfte, men i enlighet med våra säkerhetskopieringsrutiner, kommer vi att behålla din personliga information tills den slutligen försörs i enlighet med våra policys och vi kommer att fortsätta att använda säkerhetsprocedurer och teknik för att hålla din personliga information säker.

 

Hur kan du ställa frågor eller klaga?

Du kan ställa alla frågor eller klagomål som rör användningen eller avslöjandet av din personliga information till vår Sekretesskontakt. Vi kommer att undersöka och försöka lösa alla klagomål eller dispyter gällande användningen eller avslöjandet av din personliga information inom 30 dagar efter mottagandet av ditt klagomål. 

Om du är baserad utanför EES och har olösta bekymmer angående sekretess eller informationsanvändning, som vi inte har adresserat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår aUSA-baserade utomstående tvistlösningsleverantör (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förutsättningar, som beskrivs mer fullständigt på Privacy Shields webbplats (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint), kan du åberopa bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har förbrukats. 

Om du är baserad i EES och har olösta bekymmer angående sekretess eller informationsanvändning som vi inte har adresserat på ett tillfredsställande sätt, vänligen hänvisa till dina rättigheter att göra ett klagomål under rubriken Dina juridiska rättigheter om du befinner dig i EES
 

Vad är vår policy för vinnare?

Medlemmar och andra som deltar i våra enkäter väljs slumpvis ut för att vinna priser för deltagande i enkäter, undersökningar och andra kampanjer. Alla vinnare notifieras via e-post om eventuella vinster. För mer information, vänligen besök vår Villkor-sida. Kontanter och andra priser som utdelas till icke-medlemmar kommer att tillhandahållas direkt. Toluna ska lägga upp användarnamnen på vinnarna på webbplatsen, samt i våra egna bloggar och nyhetsbrev.
 

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda din personliga information?

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag ska försvinna, användas eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har behov av att känna till dem. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av sekretessplikt. 

Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta överträdelser som rör skydd av personuppgifter och kommer att meddela dig och eventuell berörd tillsynsmyndighet om överträdelser i fall där vi är lagligen skyldiga att göra detta.
 

Hur avslutar du ditt medlemskap i influencers-panelen?

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos Toluna eller vill kräva att vi ska sluta behandla din personliga information, kan du avsluta medlemskapet genom att besöka ditt ”Konto” och först välja ”Avregistreringsalternativ” längst ner i vänstra hörnet, sedan “Avsluta ditt konto”. Genom att följa anvisningarna, kommer du att markeras som ”kontakta ej”, och du kommer inte längre att få inbjudningar till att delta i kommande enkäter från Toluna. Dessutom förlorar du eventuella poäng som inte har begärts ut före den tidpunkt då du avslutar kontot. I de flesta fall tar det två till tre dagar att behandla denna ändring, men ge oss gärna upp till två hela veckor för att din status ska slutföras. Under tiden kan det hända att du får e-post från oss. Som ett alternativ, kan du skicka ett mejl direkt till oss genom att använda länken Kontakta oss och begära att bli borttagen. E-postlänkar tillhandahålls på webbplatsen så att du kan kontakta oss direkt om du undrar eller bekymrar dig över något. Varje mejl vi mottar läses och svaras på individuellt; vänligen ge oss två till tre kontorsdagar till att svara dig.


Vad är vår policy för lagring och destruktion av data?

 

Hur länge kommer ni att använda min personliga information?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Om du är medborgare eller bosatt i EES, eller om vi behandlar dina personuppgifter inom EES-området, kan du under vissa omständigheter be oss att radera dina uppgifter: se avsnittet som heter Dina juridiska rättigheter om du befinner dig i EESför mer information.

Eftersom resultaten av undersökningarna och annan aggregerad eller pseudonymiserad information används för forskning och/eller statistiska ändamål kan vi och våra kunkder eller andra tredje parter använda dessa uppgifter i enlighet med villkoren på obestämd tid, utan vidare meddelande till dig. 

 

Affärsöverföringar

Allt eftersom vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa ytterligare tillgångar. I sådana transaktioner är Tolunas rätt att kontakta dig som medlem och den information du frivilligt har angivit i din användarprofil generellt sett en av de överförda affärstillgångarna. Alla försäljningar eller överföringar av hela eller väsentliga delar av Tolunas affärstillgångar, inklusive vår influencer-panel, skulle göras till en entitet som samtycker till att följa alla de materiella villkoren i vårt sekretessmeddelande. Du kommer att bli underrättad via e-post och/eller ett väl synligt meddelande på vår sida om eventuella förändringar i ägande.
 

Länkar

Från tid till annan kan vi erbjuda besökare möjligheten att frivilligt länka till andra webbplatser. Toluna granskar inte och ansvarar inte för innehållet eller effekten av sekretesspolicyerna för dessa webbplatser.  
 

Barns sekretess

Toluna kommer inte medvetet att samla in någon information från något barn under 16 år utan tillstånd av föräldrar, vårdnadshavare eller en vuxen som är ansvarig för barnets vård. Berättigade "unga" (personer mellan 16 och 17 år) kan bli inbjudna att delta i vår Tonårspanel från tid till annan. Vi följer COPPA, EU:s "Safer Internet”-prodgam, de Allmänna dataskyddsbestämmelserna och riktlinjerna från ESOMAR i samband med undersökningar som rör barn och ungdomar. 
 

Dina juridiska rättigheter om du befinner dig i EES

Om du har registrerat dig hos ett Toluna-företag som är beläget i Europa eller om du är bosatt eller medborgare i ett land inom EES-området, har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till din personliga information. Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, kontakta oss. 
 

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till din personliga information, men det kan hända att vi utför ID-kontroller innan vi svarar på din förfrågan.

 • Få din personliga information raderad, korrigerad eller begränsad om den är felaktig eller behöver uppdateras. Du kan också ha rätt att under vissa omständigheter begära radering av din personliga information. Detta är emellertid inte alltid möjligt på grund av lagliga krav och andra skyldigheter och faktorer. Du kan uppdatera din kontoinformation via ditt Konto eller genom att kontakta oss på adressen nedan.

 • Invända mot bearbetningen av din personliga information om vi inte använder din personliga information för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 • Få din personliga information överförd till dig eller en tredje part från den 25:e maj 2018. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, tillgång till din personliga information i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gett ditt samtycke till att vi använder, eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig. 

 • När som helst skicka ett klagomål till vår dataskyddsmyndighet. En lista över nationella dataskyddsmyndigheter finns här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm Vi skulle dock uppskatta chansen att hantera dina problem innan du tar kontakt med dataskyddsmyndigheten, så vänligen kontakta oss först.


Vilka rättsliga grunder lutar vi oss mot när vi använder din personliga information?

I lagen om dataskydd inom EES-området anges ett antal olika skäl av vilka ett företag som behandlar personliga uppgifter får samla in och behandla sådan personlig information, inklusive:
 

 • Samtycke – I vissa fall samlar vi in och behandlar din personliga information med ditt samtycke t.ex. när du deltar i enkäter och vi frågar dig om du vill delta.

 • Avtalsförpliktelser – Under vissa omständigheter måste vi behandla din personliga information för att följa en avtalsförpliktelse, t.ex. när vi använder din personliga information för att skicka dina belöningar.

 • Juridisk efterlevnad – Om detta krävs enligt lag kan vi behöva samla in och behandla din personliga information som svar på lagenliga förfrågningar från myndigheter eller om vi till exempel tror i god tro att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter, för att skydda din eller andras säkerhet, för att utreda bedrägerier eller brott mot våra webbplatsvillkor, eller att svara på en begäran från regeringen.

 • Legitimt intresse – innebär det ligger i vårt affärsintresse, för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar din personliga information för våra legitima intressen. Vi använder inte din personliga information för aktiviteter där våra intressen överskrids av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller detta på något annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag).
   

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det Toluna-företag med vilket du registrerat dig som medlem är personuppgiftsansvarigt och ansvarig för din personliga information.

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetssmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetssmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, kan du kontakta dataskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan. 
 

Ändringar i integritetssmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Den här versionen uppdaterades senast det datum som står högst upp i denna integritetsspolicy.

Om vi beslutar att ändra vårt integritetssmeddelande lägger vi in de ändringarna i denna integritetsspolicy på startsidan eller på andra platser som vi anser lämpliga så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi avslöjar den.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetsspolicy, så var snäll och läs igenom den med jämna mellanrum. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy, meddelar vi dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår startsida innan förändringen träder i kraft.

Det är viktigt att den personliga information vi har om dig är korrekt och aktuell. Var god uppdatera dina kontoinformation om din personliga information ändras under ditt förhållande med oss.
 

Sekretess-kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att skriva till: 

The Data Protection Officer
Toluna SAS
5, avenue du Château
94300 Vincennes
Frankrike
E-post: https://www.toluna.com/contactus
 

OK
Avbryt
Vi har inaktiverat vår Facebook-inloggningsprocess. Vänligen ange ditt Facebook-e-postmeddelande för att få en länk för lösenordsskapande.
Var god fyll i: E-post
Avbryt
Vi jobbar på det...
När du laddar upp en bild så ser vår sajt bättre ut.
Ladda upp